หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

001 ภาษาไทย

1. 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3
2. 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
3. 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
4. 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
5. 005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3
6. 006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6
7. 066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3
8. 067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1. 009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
2. 010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1. 011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
2. 012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
3. 013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
4. 014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
5. 070 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
6. 071 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3
2. 016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
3. 017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6
4. 020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
5. 021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
6. 022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
7. 023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
8. 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
9. 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
2. 025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ

1. 073 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
2. 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3
3. 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
4. 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
5. 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
6. 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 072 การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น
2. 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6
3. 050 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
4. 051 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
5. 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
6. 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

008 ภาษาต่างประเทศ

1. 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
2. 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
3. 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
4. 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
5. 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3
6. 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
เลขที่ ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.