หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2564

 

001 ภาษาไทย

1.  001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 2.  002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
3.  003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
5.  005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 6.  006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6
7.  066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 8.  067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1.  011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 2.  012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
3.  013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  070 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 6.  071 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
7. 074 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 8. 075 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 2.  016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
3.  017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 4.  020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
5.  021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 6.  022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
7.  023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 8.  058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
9.  059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 2.  025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ

1.  073 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 2.  026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3
3.  027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 4.  052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
5.  028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 6.  029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  072 การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 2.  076 การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น
3.  077 การเเข่งขันแกะสลักผักเเละผลไม้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 4.  030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6
5.  032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 6.  033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

008 ภาษาต่างประเทศ

1.  034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 2.  035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
3.  036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 4.  037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
5.  038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 6.  039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 078 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 2.  079 การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
3.  080 การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 4.  081 การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6

 

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.