หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

[ ทั้งหมด   3 เม.ย. 2564   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 3 เม.ย. 2564 08.30
2 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 3 เม.ย. 2564 08.30
3 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 3 เม.ย. 2564 08.30
4 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 3 เม.ย. 2564 08.30
5 005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 3 เม.ย. 2564 08.30
6 006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 3 เม.ย. 2564 08.30
7 066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 3 เม.ย. 2564 12.30
8 067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 3 เม.ย. 2564 12.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 3 เม.ย. 2564 12.30
2 010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 3 เม.ย. 2564 12.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคารเอนกประสงค์ 3 เม.ย. 2564 08.30
2 012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคารเอนกประสงค์ 3 เม.ย. 2564 08.30
3 013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 3 เม.ย. 2564 12.30
4 014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 3 เม.ย. 2564 12.30
5 070 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคารเอนกประสงค์ 3 เม.ย. 2564 08.30
6 071 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคารเอนกประสงค์ 3 เม.ย. 2564 08.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 3 เม.ย. 2564 08.30
2 016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 3 เม.ย. 2564 08.30
3 017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 3 เม.ย. 2564 08.30
4 020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 3 เม.ย. 2564 12.30
5 021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 3 เม.ย. 2564 12.30
6 022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 12.30
7 023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 12.30
8 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เวทีใต้โดม 3 เม.ย. 2564 08.30
9 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เวทีใต้โดม 3 เม.ย. 2564 08.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง E 3 เม.ย. 2564 12.30
2 025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 3 เม.ย. 2564 12.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 073 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 08.30
2 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 3 เม.ย. 2564 08.30
3 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง E 3 เม.ย. 2564 08.30
4 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ โรงอาหาร 3 เม.ย. 2564 08.30
5 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 3 เม.ย. 2564 12.30
6 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 3 เม.ย. 2564 12.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 072 การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 เม.ย. 2564 08.30
2 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ประดิษฐาน 3 เม.ย. 2564 08.30
3 050 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
4 051 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
-
5 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 3 เม.ย. 2564 12.30
6 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1 3 เม.ย. 2564 12.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เวทีใต้โดม 3 เม.ย. 2564 08.30
2 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ เวทีใต้โดม 3 เม.ย. 2564 08.30
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.2 3 เม.ย. 2564 12.30
4 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3 3 เม.ย. 2564 12.30
5 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 12.30
6 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 3 เม.ย. 2564 12.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
เลขที่ ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.