หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2564

[ ทั้งหมด   25 ธ.ค. 2564   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 25 ธ.ค. 2564

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 312 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
2 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 313 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
3 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 304 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
4 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 305 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
5 005 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 306 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
6 006 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 307 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
7 066 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 302 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.
8 067 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 309 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 212 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
2 010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 ห้อง 105 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.30 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดมที่จอดรถ หน้าหอประชุมใหญ่ ห้อง สังเกตุป้ายบ่งชี้ติดอยู่ภายในโดม 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.
2 012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดมที่จอดรถ หน้าหอประชุมใหญ่ ห้อง สังเกตุป้ายบ่งชี้ติดอยู่ภายในโดม 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.
3 013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 213 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
4 014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 ห้อง 105 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.00 น.
5 070 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดมที่จอดรถ หน้าหอประชุมใหญ่ ห้อง สังเกตุป้ายบ่งชี้ติดอยู่ภายในโดม 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.
6 071 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดมที่จอดรถ หน้าหอประชุมใหญ่ ห้อง สังเกตุป้ายบ่งชี้ติดอยู่ภายในโดม 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.
7 074 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดมที่จอดรถ หน้าหอประชุมใหญ่ ห้อง สังเกตุป้ายบ่งชี้ติดอยู่ภายในโดม 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.
8 075 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดมที่จอดรถ หน้าหอประชุมใหญ่ ห้อง สังเกตุป้ายบ่งชี้ติดอยู่ภายในโดม 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 ห้อง ห้องเรียนหมายเลข 2 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
2 016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 ห้อง ห้องเรียนหมายเลข 3 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
3 017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 ห้อง ห้องเรียนหมายเลข 4 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
4 020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 303 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.
5 021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 203 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.
6 022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 312 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.00 น.
7 023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 204 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.
8 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 301 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.
9 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 2 ห้อง 201 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 313 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.00 น.
2 025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 ห้อง 205 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 073 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลานว่างด้านข้าง หอประชุมใหญ่ ฝั่งขวามือ ห้อง ด้านข้างหอประชุมใหญ่ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
2 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 6 ห้อง สนามเเบตมินตัน สนามที่ 1 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
3 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 6 ห้อง สนามเเบตมินตัน สนามที่ 2 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
4 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ลานว่างด้านข้าง หอประชุมใหญ่ ฝั่งขวามือ ห้อง ด้านข้างหอประชุมใหญ่ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
5 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 304 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.00 น.
6 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 072 การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารสมเด็จพระพถฒาจารย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2302 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 09.50 น.
2 076 การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ชั้น 1 ลานว่างหน้าห้องสมุด อาคารหอประชุมใหญ่ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
3 077 การเเข่งขันแกะสลักผักเเละผลไม้ ไม่กำหนดช่วงชั้น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 หอประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ชั้น 1 ลานว่างหน้าห้องสมุด อาคารหอประชุมใหญ่ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
4 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โรงจอดรถด้านหัง อาคาร 100 ปี ห้อง สังเกตุป้ายบ่งชี้ติดอยู่ภายในบริเวณ 25 ธ.ค. 2564 08.30 น. - 11.30 น.
5 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 305 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.00 น.
6 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 11.30 น.
2 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 16.00 น.
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 306 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.00 น.
4 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.
5 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 307 25 ธ.ค. 2564 13.00 น. - 14.00 น.
6 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 078 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ห้อง ห้องเรียนหมายเลข 3 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.
2 079 การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 ห้อง ห้องเรียนหมายเลข 2 25 ธ.ค. 2564 ภาคเช้า 09.30 น. - 11.30 น. พักเที่ยง 11.30 น. - 12.30 น. ภาคบ่าย 12.30 น. - 14.00 น.
3 080 การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคาร 100 ปี ชั้น 3 ห้อง 308 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.
4 081 การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น 4 ห้อง ห้องเรียนหมายเลข 1 25 ธ.ค. 2564 09.30 น. - 10.30 น.

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.