หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3
การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น
การเเข่งขันแกะสลักผักเเละผลไม้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3
การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.