หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ โสดาเลพล วิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสมัคร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางสาวนภัทรสร ชื่นชมโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
1. นายเอกศักดิ์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางเบญจวรรณ สุภกรรมโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กรรมการ
3. นางปฏิมา มงคลเคหาโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข ภูขะมาโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กรรมการ
2. นางยุภาพร พิมพ์ศรี โรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นางรุ่งฤทัย กนกหงโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายละออง ทองนำโรงเรียนโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ สุทธิปัญโญโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ศรีเมืองโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภานัน พิมหาโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กรรมการ
2. นางอุทิศพร ทองทิพย์โรงเรียนโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชญาภา มูลถวิลโรงเรียนบ้านชมน้อย กรรมการ
การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ ทองพุ่มโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางพัชรินทร์ นาหัวนิล โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายอดุล บุญเกษมวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางอาภาภัทร ทองทวีวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางญาญิศา พิดพงษ์ศพด.วัดศิริบุญธรรมกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ เอกทัศน์ศพด.วัดศิริบุญธรรมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรัชรีย์ สุริยะสิงห์ศพด.วัดศิริบุญธรรมกรรมการ
2. นางฐิติยา ปุรินิพุทธศพด.วัดศิริบุญธรรมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายรชานนท์ ทบทวนน้อยวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางราตรี พลยุทธวิทยาลัยชุมชนกรรมการ

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัทรา ไชยศรีโรงเรียนโนนสง่าราษฏร์บำรุงกรรมการ
2. นางสาวณัฐมณฑ์ พุกหน้าโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กรรมการ
3. นายเดชา นามกันยาโรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติยาภรณ์ กล่ำพุทธาโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
2. นางสาวโสภาพร มงคลเคหาโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษมสิงห์ เพื่องฟู โรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเจียมใจ พูลเพชรวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสาวจันทรา คำภูเงินกศน.กุดดินจี่ กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรทัย หม่อยหลงกศน.กุดดินจี่กรรมการ
2. นางวงเดือน ศรีมนตรี วิทยาลัยชุมชนกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปรัชญาพร ภูจักแก้ว โรงเรียนดงสวรรค์วิทยากรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ บุตรดีโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิรัณภัทร ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางพรชนก ผิวบางโรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
2. นายบุญญาฤทธิ์ สิทธิโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม กรรมการ
3. นางสิริพรรณ จันทะเดชโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3
1. พระครูธำรงคุณาธาร .วัดศรีวิลัย กรรมการ
2. พระใบฎีกาชัยวัฒน์ วิสุทธิธมฺโม วัดโพธิสมพร กรรมการ
3. พระศราวุธ อินทปญฺโญ วัดสว่างวนาราม กรรมการ
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
1. พระมหาวันเพ็ญ สารโท วัดบูรพารามกรรมการ
2. พระมหาศราวุธ จิรวฑฺฒโณวัดประสานศรัทธากรรมการ
3. พระมหาปรเมศร์ จรณธมฺโมวัดบูรพารามกรรมการ
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6
1. พระมหานรินทร์ เขมจารี วัดธาตุเมืองพิณกรรมการ
2. พระประเสริฐ ปภสฺสโรวัดธาตุเมืองพิณกรรมการ
3. พระอธิการสุวิทย์ สิริวฑฺฒโน วัดศรีสุมังคลารามกรรมการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวลินนิภา รัตรประเสริฐวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสาวปัทมนันท์ พิมลวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรี คำอ้อวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสาวผจงจิต รัฐอาจ วิทยาลัยชุมชนกรรมการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3
1. พระสมุห์ขุนพล พลวุฑโฒวัดมัชฌิมโพธิการามกรรมการ
2. พระการันต์ วิวิชชยฺวัดศรีวิลัยกรรมการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6
1. พระปลัดชนะชัย วรญาโณวัดศรีกลมประชาสามัคคี กรรมการ
2. พระมหาธงชัย สิรฺธโรวัดประสารศรัทธากรรมการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา ลายเมฆโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
2. นางปาณิสรา วุฒิสารโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กรรมการ
3. นายสมควร โสภิพันธ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระครูปริยัติจันทประโชติ .วัดสว่างวนารามกรรมการ
2. นายชาตรี บุญสว่างโรงเรียนหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา เมืองหนองจอกโรงเรียนหม่านศรีทองวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจิรายุ ประเสริฐสุขวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสาวลักขณา ผิวเหลืองวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายคมพิพรรธน์ อุดทาวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางแพรวพรรณ ไชยชาติวิทยาลัยชุมชนกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพันศัดดิ์ ชัยรักษาโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ สาคุณโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสราวุธ ดลลาศรีโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3
1. นางสาธร จันทร์โท โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
2. นางสาวกัญญา พรมดีโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา กรรมการ
3. นางสาวสุพนิต เกตุธานี โรงเรียนหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ พรมคุณโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
2. นางทองปาน ศรีดาธรรมโรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนฤบดินทร์ รักชูวงศ์โรงเรียนหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตธิดา ทิมิลกุล โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มโนนสูงวิทยากรรมการ
2. นางกฤษณา สกุลวงศ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
1. นายคำเพชร สีลาวงศ์วิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสาวสุพรรนี กองตุ้นวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6
1. นายเวิน บุญถนัดวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เรียนหารวิทยาลัยชุมชนกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสันติ ขุริมนต์ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
2. นายนิติกร พรหมหาราชโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นายวรวรรษ บุญแสนแผนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ กรรมการ
การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6
1. นางสาวทับทิม มีทาโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา จันทร์มนตรีโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ แผ่นพรมโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางไพรสุดา ใสแสงวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ จันดาวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสุวัชชัย หาชื่นวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นายภูริราชิต พลเดชวิทยาลัยชุมชนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรวิมล วรนุชโรงเรียนบ้านกุดดินจี่กรรมการ
2. นางสาวเกษร ชัยประทุมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา หมุนสาโรงเรียนนากลางกรรมการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐพร ไชยศรี โรงเรียนหนองด้วงวังประทุมกรรมการ
2. นางอาภัสรา กัสโปโรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยากรรมการ
3. นางอรทัย โม้แพงโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์อนันต์ คำอาษาโรงเรียนวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ชารำวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางพิกุลทอง อันมัยวิทยาลัยชุมชนกรรมการ
2. นางกัญชลิกา กราบไกรแก้ววิทยาลัยชุมชนกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3
1. พระมหาปัญญา ปญฺญาวิโร วัดมงคลวาปี กรรมการ
2. พระมหาบุญโฮม สุขกาโมวัดศรีอุทัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6
1. พระครูสุตธรรมาธร .วัดศรีสุวรรณเลไลย์กรรมการ
2. พระมหาสงกรานต์ สีลสํวโรวัดธาตุเมืองพิณกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗
เลขที่ ๔๔๑ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๒๘๕๘๘ เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.