หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 027 โรงเรียนจันทวิทยาคม 25 25 25
2 006 โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 11 11 11
3 042 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 15 15 15
4 010 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 23 25 23
5 043 โรงเรียนนพคุณวิทยา 9 9 9
6 023 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 44 61 44
7 025 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 12 12 12
8 024 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 26 27 26
9 032 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 15 15 15
10 003 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 11 11 11
11 017 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 29 39 29
12 001 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 26 32 26
13 030 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 6 6 6
14 031 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 16 16 16
15 045 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 15 19 15
16 021 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 13 13 13
17 035 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 19 20 19
18 038 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 19 19 19
19 020 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 21 21 21
20 039 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 11 11 11
21 028 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 3 3 3
22 026 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 19 19 19
23 044 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 14 14 14
24 036 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 16 16 16
25 037 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 5 5 5
26 040 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 17 17 17
27 016 โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 2 2 2
28 009 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 14 14 14
29 018 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 12 12 12
30 013 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 15 15 15
31 015 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 7 7 7
32 011 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 34 34 34
33 004 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 25 29 25
34 012 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 7 7 7
35 005 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 11 11 11
36 014 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 16 16 16
37 033 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 37 41 37
38 034 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 25 25 25
39 029 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 30 36 30
40 007 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 32 34 32
41 019 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 18 22 18
42 022 โรงเรียนสารคุณวิทยา 12 12 12
43 002 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 20 25 20
44 008 โรงเรียนโกวิทวิทยา 8 8 8
รวม 765 831 765
1596

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
เลขที่ 441 วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์/โทรสาร 043-228588 เว็บไซต์ : www.debseven.org
Copyright © 2012-2014 All right reserved.