สรุปเหรียญรางวัล สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดศรีวิชัยวนาราม 3 0 0 0 3
2 วัดหนองเเวงวิทยา 1 1 0 0 2
3 พระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1 0 0 1 1
4 วัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1 0 0 0 1
5 พิศาลรัญญาวาส 1 0 0 0 1
6 ธรรมนิเทศก์วิทยา 1 0 0 0 1
7 ศรีจันทร์วิทยา 1 0 0 0 1
8 สุวรรณารามวิทยา 1 0 0 0 1
9 ศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1 0 0 0 1
10 วิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 0 1 0 1 1
11 ประภัสสรวิทยา 0 1 0 0 1
12 มิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 1 0 0 1
13 วัดศรีสระแก้ววิทยา 0 0 1 0 1
14 วัดเเจ้งสว่างนอก 0 0 1 0 1
15 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 1 0 1
16 สารคุณวิทยา 0 0 0 1 0
17 วัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 0 0 0 0 0
18 พระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 0 0 0 0 0
19 วัดจันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
20 วัดสันติวนาราม 0 0 0 0 0
21 วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 0 0 0 0 0
22 วัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0
23 วัดศิริบุญธรรมวิทยา 0 0 0 0 0
24 จันทวิทยาคม 0 0 0 0 0
25 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 0
26 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 0
27 ปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 0 0 0 0 0
28 วัดวังสะพุงพัฒนาราม 0 0 0 0 0
29 ร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 0 0 0 0 0
30 วัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0 0 0
31 วัดศรีบุญเรืองวิทยา 0 0 0 0 0
32 วัดศรีภูกระดึง 0 0 0 0 0
33 วัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0
34 วัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 0 0 0 0
35 วัดสระเเก้วพิทยาคม 0 0 0 0 0
36 พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 0 0 0 0 0
37 วัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 0 0 0 0 0
38 ดอนธาตุนรงค์วิทยา 0 0 0 0 0
39 ปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0 0 0
40 โกวิทวิทยา 0 0 0 0 0
41 วัดศรีภูเรือ 0 0 0 0 0
42 วัดท่าน้ำพอง 0 0 0 0 0
43 วัดประชาพัฒนาราม 0 0 0 0 0
44 วัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 0 0 0 0 0
45 มัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 11 4 3 3 18