สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา เขต 7 จังหวัดขอนแก่น

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2564

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรกิตตินันท์  งัดสันเทียะ
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรสุรเชษฐ์  มีธรรม
 
1. นายสมพงษ์  สุตาวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรวีระพัฒน์  แก้วมาลุน
 
1. นายวารินทร์  การพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 4 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรมนัญชัย   โสดา
 
1. พระฮอนด้า  วาทสทฺโท ดร.
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรสุรชัย   ลุนสา
 
1. นางรังษี  เสนาวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรรพีภัทร   หมอกมุงเมือง
 
1. นายจิรวัฒน์  ชัยมาตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรฐานวุฒิ  ขันคำ
 
1. นางสาวนิตยา  คำมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรณัฐวัฒน์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สอนพรม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรธเนศพล  จันทะวงษา
 
1. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรภัครนันท์  จันทร์แสงศรี
 
1. พระอุคมศักดิ์  สนฺตจิตฺโต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรชนาพัฒน์  บำรุงธรรม
 
1. พระมหาอนันต์  ติสสฺเทโว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 54 ชมเชย 12 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรอานนท์  นวะศรี
 
1. พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 51.5 ชมเชย 13 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรวันเฉลิม  ยกชู
 
1. นายมาโนชญ์  ศิริขวา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรชัยชนะ  ทองพาพันธ์
 
1. นางบัตร  ชัยพระอินทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรณัฐชัย   โจภูเขียว
 
1. พระฮอนด้า  วาทสทฺโท ดร.
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรทินกร  ยางศรี
 
1. นายบุญยิ้ม  โสภณปญฺโญ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรปริญญา  สุริทะรา
 
1. นางยิ่งลักษณ์  งามดี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรบารมี  ดวงจรัส
 
1. พระมหาสัณห์พิชญ์  สุทฺธมโน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรเนรมิตร  ผิวสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัณยาณัฐ  สีหาพล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรนิติพงษ์  ไซยเบ้า
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 7 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรธนพล  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  สอนพรม
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรภาคิน  นามสมดี
 
1. นายจิรวัฒน์  ชัยมาตร
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  มาอินราช
 
1. นางบัตร  ชัยพระอินทร์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรสุวรรณ  อิมเพชร
 
1. นางรังษี  เสนาวงษ์
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรคมสันต์  แสงสว่าง
 
1. อาจารย์อารีจิตร  พิมพา
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรนฤเทพ  งามศรี
 
1. นางชุติธรณ์   ศรีทานนท์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรพุฒิเมธ  ชิณพร
 
1. พระมหาปภาพิช  วชิรธมฺโม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรมงคล  เต็มลา
 
1. นางสาวกัณยาณัฐ  สีหาพล
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรชนกันต์  ปิ่นคำ
 
1. นายชัยพร  เจือจันทร์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรศรันยพงษ์  ตุ้ยศักดา
 
1. นายสมพงษ์  สุตาวงค์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรภัทรพงษ์  จันขุนทด
 
1. นางสาวแสงเทียน  ชูรัตน์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรภานุพงษ์   อุปเสน
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรชินภัทร  กะตัญญู
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  สุวรรณแสน
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรธนาธิป  ต่ายกระโทก
 
1. นายมาโนชญ์  ศิริขวา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรกฤษฎา  กงเพชร
 
1. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรภาณุวัฒน์  แต้มทอง
 
1. พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรกรพัฒนพงษ์  บุญพงษ์
 
1. นายเทอด  โม้ตา
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรดนุวัฒน์  พลยศ
 
1. พระมหาศราวุธ  ญาณกิตฺติ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรพันพาณิช  ธัญญพิทยา
 
1. พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติโมฬี/ทุมพงษ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรปุญญพัฒน์   แสนจัน
 
1. พระมหาสมพร   สิวธฺโม
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรณัฐวุฒิ  คำบุบผา
 
1. พระครูปลัดธนากร  อินฺทเมธี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรคงนุพันธ์   คำเกษ
 
1. พระมหาอนุวัฒน์ ยโสธโร  ไชยศรี
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรพิเชษฐ์  ญาณไกล
 
1. นายวุุฒิชัย  มมหา
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรรภีพัฒ  พรมวัฒนะ
 
1. นายจิรวัฒน์  ชัยมาตร
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. พระอมรเทพ  อ้วนนวล
 
1. นายปริยานนท์  พาลแพน
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธีรพล   บัวพัฒน์
 
1. พระมหาพงษ์เพ็ชร  วชิรเมธี
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. พระจตุพร   บุตรบ้านเขวา
 
1. นายถาวร   คำนาค
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรเกียรติศักดิ์   สุโทวา
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรดนัยวัฒน์  พลยศ
 
1. พระมหาศราวุธ  ญาณกิตฺติ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรอภิชัย  ทองไทย
 
1. พระมหาสัณห์พิชญ์  สุทฺธมโน
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรธนวุฒิ  กุศล
 
1. นางสาวกัณยาณัฐ  สีหาพล
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 73.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรภาณุพงศ์  ศรีลาอำ
 
1. อาจารย์อารีจิตร  พิมพา
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรอภิสิทธิ์  แนวโสภา
 
1. พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติโมฬี/ทุมพงษ์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรอนุพงษ์  สมอาสา
 
1. พระมหาอลงกรณ์  ศิริมงกต
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรพลวัฒน์  วงสี
 
1. พระครูอมรธรรมวุฒิ  พรหมดี
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรวินัย  ทรภีสิงห์
 
1. พระสมหวัง  จนฺทธมฺโม
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรธนา  กล้าสู้
 
1. พระมหาปภาพิช  วชิรธมฺโม
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธีรภัทร   นาเมืองรักษ์
 
1. พระมหาพงษ์เพ็ชร  วชิรเมธี
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรมงคล  ธุระงาน
 
1. นายสมพงษ์  สุตาวงค์
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรณภัทร  อาศนะ
 
1. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรสราวุฒิ   อุบลราช
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรโชคชัยฤทธิ์  จันทราษฎร์
 
1. นางยิ่งลักษณ์  งามดี
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 70.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรนรากร  เกตุแก้ว
 
1. นางรังษี  เสนาวงษ์
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 6 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรสมศักดิ์  กันยาประสิทธิ์
 
1. พระมหาสุริยะ วชิรญาโณ  สุภาษิ
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรธีรภัทร  ยิ่งคงดี
 
1. นางสาวอันธกา  แซ่ลิ่ม
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรณัฐชยาวุฒิ  คำภา
 
1. นายสราวุธ  จันสีหา
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรปัญญาโชติ  บุตรวิชา
 
1. พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรอัตฐพล  หน่อแก้ว
 
1. นางยิ่งลักษณ์  งามดี
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรวีนภาพ  จันทะพินิจ
 
1. พระมหาสุริยะ วชิรญาโณ  สุภาษิ
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรภูธเนตร  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวอันธกา  แซ่ลิ่ม
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 4 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรอินทุกร   รันชิตโคตร
 
1. นายสราวุธ  จันสีหา
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรสุเมธี  นามบุดดี
 
1. พระมหาสัณห์พิชญ์  สุทฺธมโน
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรเจษฏา  ขมวดทรัพย์
 
1. นางสาวแสงเทียน  ชูรัตน์
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรพิตรพิบูล  ตาเกิด
 
1. นางรังษี  เสนาวงษ์
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรจักรพันธ์  แสงสุเมธี
 
1. นางบัตร  ชัยพระอินทร์
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 54 ชมเชย 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรฐิติโชติ  พิลาวงษ์
 
1. นางอุดมลักษณ์  คำงาม
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 54 ชมเชย 4 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรอุดมศักดิ์  สีนายกอง
 
1. พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 50 ชมเชย 6 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรธีระภาพ  วังทองหลาง
 
1. พระบุญสืบ  สีทองมา
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 50 ชมเชย 6 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรอธิชา  ปัสสะ
 
1. พระสมหวัง  จนฺทธมฺโม
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรกษิดิ์เดช   วันทองสุข
 
1. นายสุรชัช   แก้วยาศรี
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรพิพัฒน์   ธรรมพาลา
 
1. นายสมพงษ์  สุตาวงค์
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรศรันย์ชัย  ชาธรรม
 
1. พระมหาบุญญฤทธิ์   ปภากโร
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรศุภณัฐ  จันทร์ศรี
 
1. พระมหาอนุวัฒน์ ยโสธโร  ไชยศรี
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรธัญพิสิษฐ์  นามวัน
 
1. นางยิ่งลักษณ์  งามดี
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 1. สามเณรธนกร  จิตรตระโก
 
1. นายมนตรี  ศรีภูมิพรม
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรทัตเทพ  กิ่งจันมน
 
1. พระมหาวัชระ  อำท้าว
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรอนุชิต  ขำหิน
 
1. นางสาวกัณยาณัฐ  สีหาพล
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรปุริม  สุภะรักโยทิน
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรวิเศษสักดิ์  ลิมสูงเนิน
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  จันหัวนา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรชินดนัย  พุ่มเจริญ
 
1. นางสิริรัตน์  โสดามา
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรธีรภัทร  มาต์ยสงคราม
 
1. พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติโมฬี/ทุมพงษ์
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรกฤตเมธ  อุดมนิวิ
 
1. นายบุญไทย  ศรีสร้อย
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรชัยพร  จันทร์สุกใส
 
1. นายมาโนชญ์  ศิริขวา
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรอัครพนธ์  บุญทด
 
1. นายสุชาติ  กิ่งก้าน
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรปิยะ  ทองคำ
 
1. พระอุคมศักดิ์  สนฺตจิตฺโต
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรจิตธนา   นาชัย
 
1. พระมหาสมบัติ  ญาณวีโร
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 1. สามเณรศิริโชค  ชัยสิงห์
 
1. พระนิรันดร์  ชัยสิงห์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรอนุชิต  มะปะโท
 
1. พระมหาอนันต์  ติสสฺเทโว
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรมนสวรรค์   อาจแก้ว
 
1. นายถาวร   คำนาค
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรเอกชัย  จันทร์อัมพร
 
1. พระครูปลัดธนากร  อินฺทเมธี
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรก้องเกียรติ  ชื่นใจ
 
1. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 30 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรชาตรี  เชียงสา
 
1. นายสุพิน  สีหาบง
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรนพรัตน์   หอมบุญมา
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรธราธร  ระวัง
 
1. นายสะไกร  พละกล้า
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรเกียรติศักดิ์  ประดับวงศ์
 
1. นายจิรายุทธ  ดอนสีชา
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกวิทวิทยา 1. สามเณรกฤษฎา   อาสปาสา
 
1. นางพันทิพย์   พรมโสภา
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรปวริศร์   ผาโคตร
 
1. นายจิรวัฒน์   ชัยมาตร
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรประจักษ์  แซ่ลี
 
1. พระมหาฤทธิ์ศักดิ์  ญาณาภิรโต
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรธีรภัทร   แสนแก้ว
 
1. พระมหาสมพร   สิวธฺโม
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรธวัชชัย  ช่วยศิริ
 
1. นายจิราพัชร  จำปานิล
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรเอกพงศ์  นุ่นสังข์
 
1. นางสาวปิยธิดา  หมู่ศิริ
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรชยพล  ศรีบุรินทร์
 
1. พระมหาฤทธิ์ศักดิ์  ญาณาภิรโต
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 58 ชมเชย 4 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรจีรวัฒน์   ลานขามป้อม
 
1. นางคณิต   ขุนจ่าเมือง
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 54 ชมเชย 5 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรฉัตรชัย  กาศรี
 
1. พระมหาสัณห์พิชญ์  สุทฺธมโน
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 52 ชมเชย 6 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรสุภวัฒน์  ยาวะระ
 
1. พระมหาเกียรติศักดิ์  กิตฺติโมฬี/ทุมพงษ์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 50 ชมเชย 7 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรแท็กซี่  เดชสุทธิ
 
1. พระสมหวัง  จนฺทธมฺโม
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 50 ชมเชย 7 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรภูวนัตถ์  พันธ์นาค
 
1. นายสุชาติ  กิ่งก้าน
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรรพีพัฒน์  พุทธษาวงค์
 
1. นายบุญไทย  ศรีสร้อย
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรเณรศุภกฤต   กิตติภูมิสรนาถ
 
1. พระมหาสมบัติ  ญาณวีโร
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรมินฑาดา  เพี๊ยเขมร
 
1. พระมหาวัชระ  อำท้าว
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรปิยะ  ศรีตะวัน
 
1. พระบุญสืบ  สีทองมา
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรปฎิภาค  พานิช
 
1. นายธนายุทธ  ไชยสิทธิ์
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรภานุพงศ์  วิวาสานนท์
 
1. นางอุดมลักษณ์  คำงาม
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรธวัชชัย  พนาอุดม
 
1. นางสิริรัตน์  โสดามา
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรพรศักดิ์  เกตุเอี่ยม
 
1. นายสุพิน  สีหาบง
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรชยพล  รูปช้าง
 
1. นางชุติธรณ์   ศรีทานนท์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรภาณุ  พิทักษ์วงษ์
 
1. นางสาวจิรัชยา   ประสิทธิ์รัตน์
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรอภิชาติ  ศรีมะโรง
 
1. พระมหาศราวุธ  ญาณกิตฺติ
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรฉัตรมงคล   สิงห์วารีย์
 
1. นายจิรวัฒน์   ชัยมาตร
 
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรเสฎฐวุฒิ  แสนขันธ์
 
1. พระครูสุตสารวิสุทธิ์  
 
131 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรศุภวัฒน์  บัวจาน
 
1. นายวุฒิชัย  มีหา
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธนกร   สมพิศ
 
1. นายเจษฎา  พลพิลา
 
133 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรเต้  ศรีวิไล
 
1. นางสาววีนัส  วงษา
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรก้องภพ  ขาวหว้า
 
1. นายสุภาพ  อามาตย์มนตรี
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรอรรถพล  พรทุม
 
1. นางธุรีรัตน์  พันลิลา
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรพลากร   ด่อนแผ้ว
 
1. นางสาวภาวดี  นวลบุ
 
137 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรธีรวีร์   อาจสะแบง
 
1. นางสาวปรานี   สารมะโน
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรกิตติภพ  อ้วนมาตรา
 
1. นายปิยะรัฐ  พิมพ์เรือง
 
139 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 1. สามเณรเดชา  ตันทอง
 
1. นายประจวบ  สุดน้อย
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรทรงเกียรติ  พลนิกร
 
1. นายวุฒิชัย  สมเพชร
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรอนุชิต  สุทนัง
 
1. นายวิชัย  สุหรา
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรคำธรชัย  ถิ่นทัพไทย
 
1. พระมหาอาคม  อตฺถเมธี
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรรัตนชัย  โพธิ์แจ้ง
 
1. นายสุนทร  ธุระพันธุ์
 
144 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรยุทธนา  ดียิ่ง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปัจฉิม
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรนุกูล  ป้อมสุวรรณ
 
1. พระใบฎีกาอัครพงษ์   รกฺขิตวณฺโณ
 
146 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 1. สามเณรวุฒิชัย  แซ่เด่น
 
1. นายมนตรี  ศรีภูมิพรม
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรกิตินันท์  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวปทิตตา  แสนฝ้าย
 
148 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรธีระพล    ป้องกัน
 
1. นางสาวบุญทิพย์   คำพินิจ
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรธนกฤต  สีทองมา
 
1. นายธงไทย  โพธิราช
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรณัฐพล  ชัยเลิศ
 
1. นายบุญวาส  ทินช่วย
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรจักริน  จันทะโยธี
 
1. นางสาวศิรินทรา  มณีขัติย์
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรมีโชค   หล้าประเสริฐ
 
1. นายธีรวัจน์   แก้วฤดี
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 1. สามเณรดนุพร  หยอดดา
 
1. นายฐฏิพล  คำพันธ์
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรนฤเบศ  เฮมโนนทอง
 
1. นางอัญชญา  ม่วงภูเขียว
 
155 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรปรีชา  เทียนเรืองเเสง
 
1. นายสมทบ  นามวงศ์
 
156 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 26 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรกิตติธัต  สอนสุภาพ
 
1. นายอิทธิพล  รัศมีโชติพงษ์
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรธนพนธ์  นาบล
 
1. นางสาวจงกลนี  สอนสุภาพ
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรนพรัตน์  สอนพิมพ์
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  พิทยะคำวงศ์
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรตรีทศพล   ทองคำ
 
1. นางสาวไพเราะ   สอนเฒ่า
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรกฤษฏา   แดไชย
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
161 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรธนายุต  บุตรดี
 
1. นายจิรายุทธ  ดอนสีชา
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกวิทวิทยา 1. สามเณรพลพล   โพธิ์ศรีววษ์
 
1. นางพันทิพย์   พรมโสภา
 
163 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรณัฐพงค์  ใสไหม
 
1. พระครูสุตธรรมรักขิต  
 
164 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรมงคล  สมแพง
 
1. นางสาวภาวดี  นวลบุ
 
165 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรกรกฎ  แก้วสุพรรณ์
 
1. นายสมศักดิ์  เณรโต
 
166 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. พระจิระวัฒน์  จิรวฒฺฒโน
 
1. พระมหาธนากร  เหล่ารัตน์
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรบุญญพัฒน์  จังพล
 
1. นายกิตติ  สมอุ่มจารย์
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรธวัชชัย  วิชาธรรม
 
1. นายภูมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
169 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรอนาคิน  จำปาชน
 
1. นายวุฒิชัย  สมเพชร
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรศาตรา   หอมจันนวล
 
1. นางสาวอติกานต์   บัวระพา
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรจักกฤษ  นิรมิตร์
 
1. นางสาวปทิตตา  แสนฝ้าย
 
172 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรธราเทพ  ลอดซอง
 
1. นายปิยะรัฐ  พิมพ์เรือง
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรภัทรดนัย  พื้นแสน
 
1. นางสาวทิพากร  สุวรรณ
 
174 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรภูวนาถ  ช่างหล่อ
 
1. พระใบฎีกาอัครพงษ์   รกฺขิตวณฺโณ
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรยศกร  ทองวัน
 
1. นางสาวปิยธิดา  หมู่ศิริ
 
176 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรสุรชัย  ปริโต
 
1. นางสาววีนัส  วงษา
 
177 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรฉัตรชัย  สีสุรี
 
1. นายสุภาพ  อามาตย์มนตรี
 
178 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรศุภวิชญ์  ศรีมายา
 
1. นายเจษฎา  พลพิลา
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรเจริญทรัพย์  ชื่นตา
 
1. นายธงไทย  โพธิราช
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรอนันต์  เบญขุนทด
 
1. นางธุรีรัตน์  พันลิลา
 
181 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 19 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรประภัสพงษ์  วุทธนู
 
1. นายอิทธิพล  รัศมีโชติพงษ์
 
182 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรคมลิขิต   บุญกว้าง
2. สามเณรชานนท์   พินิจสามิตร์
3. สามเณรวราวุฒิ   โมธรรม
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
183 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรชัยวัฒน์  อาจแก้ว
2. สามเณรปิยะชัย  ชัยบำรุง
3. สามเณรพงษ์พิษณุ  ขำปากพลี
 
1. นายบุญรัตน์  สอนจันทร์
 
184 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรกิตติศักดิ์   หลักคำ
2. สามเณรปรินทร   มีปัทมา
3. สามเณรเจษฏา   ดอนปา
 
1. นายเจษฎา  พลพิลา
 
185 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรธัญบูรณ์  วงศ์มะลิ
2. สามเณรรชต  ตุ่นอยู่เพชร
3. สามเณรอภิชาติ   สุชัยราช
 
1. นางสาวสุภัสร   ศรีมูลเมือง
 
186 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรกวี   ศรีสมดี
2. สามเณรขจรไกล   ใสบาล
3. สามเณรภานุวัฒน์   บุญเคลิ้ม
 
1. ดร.กณสิทธิ์   จตุเทน
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรกรวิท  แสงสุวรรณ
 
1. นายสุทธิรักษ์  ทองสะคม
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรจามีกร   พรมนอก
 
1. พระณัฐวัฒน์   อภิปุญฺโญ
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรพีรพัฒน์  ดอนละคร
 
1. นายบุญรัตน์  สอนจันทร์
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรเดชาวัตร  โทแก้ว
 
1. นายสุนทร  ธุระพันธุ์
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรจิรายุทธ  ตุ้มทอง
 
1. นางกัณธวิมนต์  วิไลปาน
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรวชิรพล  จาตุเทน
 
1. นางสุรีรัตน์  ศรีหาพล
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรณัฐวุฒิ   สุระคำ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปัจฉิม
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรมงคล  ดลวิเศษ
 
1. นายวุฒิชัย  มีหา
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรสกุลชาติ  พรหมรักษา
 
1. นางสาวอรปรียา  ศิริ
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรกฤษฎา  เนียมพูน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสถิตพงษ์  ศรีจิวังษา
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรสุเทพ   อ้นบำรุง
 
1. นางสาวสุภัสร   ศรีมูลเมือง
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรชัยชนะ  สองเมือง
 
1. นางอัญชุลี  สีเสือ
 
199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรธีรพงษ์  อินกกผึ้ง
 
1. นายสำรวย   อำมาตหิน
 
200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 14 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรณัฐพงษ์   จันดาปราบ
 
1. นายเจษฎา  จตุเทน
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 14 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรธนวัฒน์  สมพร
 
1. นางสาวทิพากร  สุวรรณ
 
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรวุฒิพงษ์  ศรีอำนวยโชค
 
1. นางสารภี  ทาอามาตย์
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรพรพิพัฒน์    ศาลางาม
 
1. นางสาวไพเราะ   สอนเฒ่า
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรกิตติธัช  แซ่ซื้อ
 
1. นายภีระวัฒน์  สำนักดี
 
205 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรธนชัย  ละลมชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ติสจันทร์
 
206 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรฐิติ  หาบุตร
 
1. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรสิรดนัย  กุลแสง
 
1. นายเหมชาติ  คำหาญพล
 
208 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรปัจทวี  แสงจันทร์
 
1. นายไกรเดช  กาจหาญ
 
209 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรปัญญาวัต  โคตรสุวรรณ
 
1. นางสาวนิภาพร  กาญจนสิทธิ์
 
210 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรนราธิป  ศรีหาบุญมา
 
1. นายวัชระ   อุ่นแก้ว
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรธนเทพ  บุตศรี
 
1. นางสาววิชุดา  บุญป้อง
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรปกรณ์  ดีกุดตุ้ม
 
1. พระมหาวิฑูรย์  ไวทยะโชติ
 
213 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรโชติภณ   พันจันทร์
 
1. นางสาวนิลาวัลย์   นนทะการ
 
214 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรธีรภัทร  หงสาพันธ์
 
1. นายภูมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
215 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรอภิชาติ  ประคำ
 
1. นางศุภธิดา  โกมุทธกุล
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 1. สามเณรเดชดนัย  บับพัมมา
 
1. นายสนอง  สุธรรมมา
 
217 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรสถาพร   สุทธิสอน
 
1. นางภัทราพร   ตะพิมพ์
 
218 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรธีรัตม์  กกกนทา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  จันหัวนา
 
219 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรกิตติพงษ์  งามสะพรั่ง
 
1. นางสาวนิตยา  ชาบัณฑิต
 
220 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรสิริมงคล  อารมณ์ชื่น
 
1. นางสาวสุภภาวดี  สอนกลาง
 
221 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรองอาจ   มุขอาษา
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
222 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรอัษฎาวุธ  แก้วประทุม
 
1. นางสาวสุภาพรณ์  สุขันธ์
 
223 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 1. พระจตุพล  วังมนต์
 
1. นางสาวอรศิริ  ศิริแก้วเลิศ
 
224 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกวิทวิทยา 1. สามเณรจักรกฤษณ์   ห่วงรัก
 
1. นายอนันท์   พรมโสภา
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรยศพันธ์  สงเสริฐ
 
1. นายภูมินทร์  วดีศิริศักดิ์
 
226 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรณัฐวุฒิ  จั่นขุดทด
 
1. นางสาวฐานะมาศ  ตะโส
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรณัฐพล  ตะนะชัย
 
1. นางกัณธวิมนต์  วิไลปาน
 
228 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรอนันต์  ถิรวัฒนพิเชฐ
 
1. พระมหาวิฑูรย์  ไวทยะโชติ
 
229 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรดนัย  ยมดี
 
1. นางศศิกร  ศรีพรมมา
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรเจษฎาภรณ์  กาสาวิก
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
 
231 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรอรุณ  คงสมบติ
 
1. อาจารย์อารีจิตร  พิมพา
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรมอเตอร์  มูลเพ็ญ
 
1. นางสาววิชุดา  บุญป้อง
 
233 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรศุภโชค   อาสาธรรม
 
1. นายเจษฎา  พลพิลา
 
234 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรภูวนาถ  ทาพินิจ
 
1. นางสาวสุพัตรา  บุญแน่น
 
235 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรภักดี  มุลตรีบุตร
 
1. พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล  
 
236 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรชนะกันต์  ไร่สูงเนิน
 
1. นางสาวนิภาพร  กาญจนสิทธิ์
 
237 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรภูมิภัทร  สิงห์รักษ์
 
1. นางสาวนิตยา  ชาบัณฑิต
 
238 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรสุภพโชค  ชื่นตา
 
1. นางศุภธิดา  โกมุทธกุล
 
239 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรสุเรนทร  คำหาญพล
 
1. นายเหมชาติ  คำหาญพล
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรวงศธร  คงพินิจ
 
1. นางพราวพิไล  คำดี
 
241 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรกรนันท์  เบอร์นาคิ
2. สามเณรภาคภูมิ  อารีเอื้อ
3. สามเณรศิริโชค  บุญหลักคำ
 
1. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก
 
242 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรธนาธิป  วิชา
2. สามเณรอภิวัฒน์  อิงชัยภูมิ
3. สามเณรเอกนรินทร์  วงศ์เมืองแก่น
 
1. นางสารภี  ทาอามาตย์
 
243 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธนานนท์   ไชยถา
2. สามเณรนิติกร   ชัยแสง
3. สามเณรอาคิม   ดำนิล
 
1. ดร.กณสิทธิ์   จตุเทน
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรธีรวัฒน์  สิงห์มหา
 
1. พระมหารุ่งอรุณ  ธมฺมธโร
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรอิทธิพล  นาทสีทา
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรธีระยุทธ  วิลัยลา
 
1. พระครูสารพัฒนาทร  อันทอง
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรวรวุฒิ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายอำนาจ  ทองสว่าง
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรโกมินทร์  ชาภักดี
 
1. พระสมเพียร  จารุวณฺโณ
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 92.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรธนากร    ธนสิริปัญญา
 
1. พระตะวัน   อุฏฺฐาโน
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 92.3 ทอง 7 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรณัฐดนัย  มูลพงษ์
 
1. พระมหาสุริยา  เนตุวรธมฺโม
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 91.6 ทอง 8 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรกิตติพงษ์  อินทนินท์
 
1. พระศักดิ์สกุลตรา   ฐานวฑฺฒโน
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 90.6 ทอง 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรศุภโชค  ดอใจ
 
1. พระมหาภานุวัฒน์  อตฺตานุรกฺโข
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรอภิชัย  วิเศษทรัพย์
 
1. พระสมหวัง  จนฺธมฺโม
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 88.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรปรัญชัย  วิชัยวงษ์
 
1. พระมหานิกร  ฐานจิตฺโต
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 88.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรปฏิพล   ภิญโญ
 
1. พระมหาศรัญญู   มหาวีโร
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 88.3 ทอง 13 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรดิลก  กุลนะ
 
1. พระครูอมรธรรมวุฒิ  พรหมดี
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 87.3 ทอง 14 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรเมธาวุฒิ  แสนบุตร
 
1. นายชัยพร  เจือจันทร์
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 85.6 ทอง 15 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  ศรีพะลาน
 
1. พระครูปลัดธนากร  อินฺทเมธี
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 85.6 ทอง 15 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรกิตติชัย  บิดาศรี
 
1. นายอภิชัย  ผองแก้ว
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรปองภพ  พนมนันทกิจ
 
1. พระยศพร  โยธามาตย์
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 78.6 เงิน 18 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรอานนท์   สีผาย
 
1. พระมหาสมคิด  สนฺตจิตฺโต
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรพุฒิพงศ์  ปัญญา
 
1. นายมาโนชญ์  ศิริขวา
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรกรวัตร  ก้านชัยภูมิ
 
1. พระมหาธนา  สุภจารี(ขุนคำ)
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรทวีศักดิ์  ศิริมา
 
1. พระใบฎีกาณัฐวุฒิ  ชยธมฺโม
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรเจษฎา  ตุ้ยภูเวียง
 
1. พระมหาปฐมภูมิ  ปญฺญาปทีโป
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรอดิคุณ  สมคุณ
 
1. พระครูสุทธิสิริโสภณ  พิชาย
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรววนัยชนก   ศรีโพธิ์อุ่น
 
1. พระปลัดแสงสุรีย์  ญาณเมธี
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรสุรจิตต์   ปาณะพรม
 
1. พระศักดิ์สกุลตรา   ฐานวฑฺฒโน
 
269 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรชัยธวัช  สิริจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ทองสว่าง
 
270 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรปริญญา  พรมมา
 
1. พระครูสุทธิสิริโสภณ  พิชาย
 
271 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 60 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. พระปรางประเสริฐ   ประกอบใส
 
1. พระมหาศรัญญู   มหาวีโร
 
272 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 58 ชมเชย 6 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรพันธกานต์  ซ่องผม
 
1. พระมหาธนวัฒน์  ปริยตฺติเมธี
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 55 ชมเชย 7 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรรวิช  ประดับเสริฐ
 
1. พระมหาอภิรักษ์  อภิวณฺโณ
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 55 ชมเชย 7 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรจีรศักดิ์  สหัสสา
 
1. พระครูใบฎีกาณัฐวุฒิ  ชยธมฺโม
 
275 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 55 ชมเชย 7 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรกิตธนากร  ค่ำคูณ
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 51 ชมเชย 10 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรกล้าณรงค์  ท่อทิพย์
 
1. พระมหารุ่งอรุณ  ธมฺมธโร
 
277 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 50 ชมเชย 11 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. พระอุดมศักดฺ์  เฉลิมชัย
 
1. พระยศพร  โยธามาตย์
 
278 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 46 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรวัฒนา  แก้วพูน
 
1. พระมหาสุริยา  เนตุวรธมฺโม
 
279 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 45 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรศาสตราวุธ   กัลยา
 
1. พระตะวัน   อุฏฺฐาโน
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรธีระพล  เป้าตุ้ม
 
1. นายมาโนชญ์  ศิริขวา
 
281 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรณัทภพัฒน์  อุดมพร
 
1. นายอำนาจ  ทองสว่าง
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรปฏิภาณ   ศรีโพธิ์อุ่น
 
1. พระครูสุตธรรมวิจารณ์  จันทร์แดง
 
283 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรทรงเกียรติ  แก้วภูบาล
 
1. พระครูสุตสารวิสุทธิ์  
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 67.66 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรดนัย  คนยืน
 
1. พระครูใบฎีกาณัฐวุฒิ  ชยธมฺโม
 
285 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 63.66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรเกรียงไกร  โพธิ์ชัย
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
286 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 60.33 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรพิพัฒน์พงษ์  คงศิลา
 
1. พระมหารุ่งอรุณ  ธมฺมธโร
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรไมค์  เรืองชัย
 
1. พระครูสุวรรณศิลารักษ์  ราคาแพง
 
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรศตวรรษ  ศรีพุทธา
 
1. นายธีรภัทร์  จันดา
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรวิศวชัย  บุญมี
 
1. พระมหาสุริยา  เนตุวรธมฺโม
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรธนภูมิ  คงโนนนอก
 
1. นายมาโนชญ์  ศิริขวา
 
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. พระตะวัน   สะวามิ
 
1. พระมหาศรัญญู   มหาวีโร
 
292 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรพลเดช  แดงกระโทก
 
1. พระยศพร  โยธามาตย์
 
293 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 54 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรณัฐวุฒิ   ฮาดดา
 
1. พระชัชวาลย์   ฐิติโก (สอนโคตร)
 
294 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรกิตติพพทธ์  จงดอนหัน
 
1. นายสะไกร  พละะกล้า
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรกันตพงศ์  กองธรรม
 
1. พระมหาอนุพันธ์  พรมชาลี
 
296 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 50 ชมเชย 4 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรทิวากร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายปริยานนท์  พาลแพน
 
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรธีรเดช  เดชพรมรัมย์
 
1. พระครูสังฆรักษ์บัวคำ  มหาวีโร
 
298 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรเทวราช  อุ่นเสือ
 
1. นายแสวง  เอ่ยรัมย์
 
299 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรธีระพัฒน์  สุโขยะชัย
 
1. พระมหากฤษดา  ธาตุทาสี
 
300 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรชินกร   บับลุน
 
1. นายแดนชัย  สว่างเพราะ
 
301 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 1. สามเณรธีวสุ  วรรณา
 
1. นายสกล  สุวรรณสนธิ์
 
302 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรปรัชญา  บัวบาล
 
1. พระมหาสุริยา  เนตุวรธมฺโม
 
303 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรอรรคพงษ์  ค่อมสิงห์
 
1. นางสาวอาภาพร  ชาญประเสริฐ
 
304 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรอชิตะ  ชัยมงคล
 
1. พระมหาอภิรักษ์  อภิวณฺโณ
 
305 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรบูรพา  จำปาขีด
 
1. พระมหาธนวัฒน์  ปริยตฺติเมธี
 
306 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรอภิชาติ  โพธิ์ศรี
 
1. นายมาโนชญ์  ศิริขวา
 
307 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรดนัย  เพียรศักดิ์
 
1. พระครูสุตรัตนานุกิจ  บัวทอง
 
308 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรธนวัฒน์   ศรีเจียม
 
1. พระภาณุวัฒน์  กมลคร
 
309 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรวิชยุตม์  นาคบำรุง
 
1. นายนภสินธุ์  สายมาศ
 
310 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรณัฐดนัย  ชัยรบ
 
1. นางสาวมัทนา  แก้วบุดดี
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรพุทธรักษ์  ป้อมพยัก
 
1. พระมหาพิชิต  วรปญฺโญ
 
312 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรจิรายุ  เสนาโนลิต
 
1. นางสาวณดา  เหล่าพรมมา
 
313 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 1. สามเณรศุภวัทน์  จันละคร
 
1. นางสาวอรศิริ  ศิริแก้วเลิศ
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 22 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรชนะชัย  สมศรี
 
1. พระฉัตรชัย  จนฺทปุตฺโต
 
315 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรณัฐวุฒิ   ขันเขต
 
1. นายพลวัฒน์   คำเหมย
 
316 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรธรรมจักร   ยิ้มเนียม
 
1. พระมหาบุญญฤทธิ์    ปภากโร
 
317 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 25 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรอนุชาติ  สงทิ
 
1. พระมหาสมบุญ  เขมวีโร
 
318 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 26 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 1. สามเณรเยาชวิน  วัฒนากูล
 
1. นายฐฏิพล  คำพันธ์
 
319 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรสุวัฒน์  เกษแจ่มศรี
 
1. พระมหาปิยะพงษ์  วํสุตฺตมกิตฺติ(อินธิแสง)
 
320 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรตะวัน  อินทร์เพชร
 
1. นายวารินทร์  โทนโสภา
 
321 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรนนทการ   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุธิตา   นนคนมั่น
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 30 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรนาคราช  หมั่นเหมาะ
 
1. นายสันติ  ปัญจะพันดอน
 
323 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรรัฐภูมิ  โพธิกมล
 
1. นายวัชระ  หวานเมืองปักษ์
 
324 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรนพชัย  มูลสิงห์
 
1. พระครูธรรมธรสมชาติ  แซกรัมย์
 
325 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรเจษฎา  สาระพล
 
1. พระนฤดล  เกตชมภู
 
326 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกวิทวิทยา 1. สามเณรคิมหันต์   เทียมทัน
 
1. นายณัฐรินทร์   ไชยสิทธิ์
 
327 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรกิตติชัย   มุมสำ
 
1. พระมหาอรรคเดช   อคฺคเตโช
 
328 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรภูชิต  เที่ยงกินรี
 
1. นางสาวพิพิม  วรวงษ์
 
329 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรณัฐสิทธิ์   รามศิริ
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
330 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรฐิติศักดิ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นายสุพจน์  พงอุดทา
 
331 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรบูรพา  อาจอิน
 
1. นายสุบรรณ์  แสงสุดตา
 
332 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรพีรพล  ปราสาททอง
 
1. พระชวลิต  หนูพวก
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรกรกฎ  ทองมา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  แก้วกิ่ง
 
334 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรวัชรพล  ร้อยพิลา
 
1. นายวัชระ  หวานเมืองปักษ์
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรชนกชนม์   รินทอง
 
1. พระฉัตรชัย  จนฺทปุตฺโต
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรณัฐพล  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. พระมหากฤษดา  ธาตุทาสี
 
337 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรธนกร  สุคงเจริญ
 
1. นายภูวเนศวร์  แก้วบุดดี
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรธนกร  ดาพันธ์
 
1. พระครูธรรมธรสมชาติ  แซกรัมย์
 
339 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรพงษ์ปณต  จันทร์หนู
 
1. พระมหาสุริยา  เนตุวรธมฺโม
 
340 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรกฤษณัย  โนนทะรัตน์
 
1. พระครูสุตธรรมรักขิต  
 
341 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรทรงทรัพย์  แก้วทา
 
1. นายสุพจน์  พงอุดทา
 
342 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรกฤษติยากร  สิทธิโชติ
 
1. พระครูสังฆรักษ์บัวคำ  มหาวีโร
 
343 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรภูมินทร์  แสนฤชา
 
1. พระนฤดล  เกตชมภู
 
344 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรธีรพัฒน์  พงษ์ไพบูลญ์
 
1. นายแสวง  เอ่ยรัมย์
 
345 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรยศกร  ศรีม่วง
 
1. พระมหาปิยะพงษ์  วํสุตฺตมกิตฺติ(อินธิแสง)
 
346 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรทรงเดช  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เอกขระ
 
347 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรชาคริส  เลแก้ว
 
1. พระมหาพิชิต  วรปญฺโญ
 
348 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรประดิพัทธ์  ลาพาชาติ
 
1. พระมหาอาทิตย์   อคฺคปญฺโญ (ศรีหล้า)
 
349 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรฤทธิเดช  ลานขามป้อม
 
1. พระครูวีรกิจจานุกูล  ไพรชาญ
 
350 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรยุรนันท์  เชื่อวงค์
 
1. นายนภสินธุ์  สายมาศ
 
351 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรสิทธิศักดิ์  ซ้อนชัย
 
1. พระชวลิต  หนูพวก
 
352 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรกฤษฎา  แสนจันทร์ศรี
 
1. พระสุวรรณพงษ์  อธิปญฺโญ
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรกฤษณะ   สอนจุมมาตร์
 
1. นายแดนชัย  สว่างเพราะ
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรอภินันท์  บัวบาล
 
1. นายธีระ  วังสัน
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรธนวัต   อิ่มประสงค์
 
1. พระมหานรินทร์   เขมจารี
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรปิยวัฒน์  ฤาชา
 
1. นายชัยพร  เจือจันทร์
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรวัชรพล  อุนจันที
 
1. พระมหาปิยะพงษ์  วํสุตฺตมกิตฺติ(อินธิแสง)
 
358 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรปกรณ์เกียรติ   กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวปรานี   สารมะโน
 
359 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรคงคา  แข็งฤทธิ์
 
1. พระมหานิกร  ฐานจิตฺโต
 
360 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรเฉลิมวงศ์   รัตนภักดี
 
1. นายพลวัฒน์   คำเหมย
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรวศิน  สุทธิดี
 
1. นายพีระพล  โจทกราช
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรอมรพิพัฒน์  เหล่าลุมพุก
 
1. พระนิกร  ขนฺติสมฺปนฺโน
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรปัญญา  โคตรโสภา
 
1. พระมหานฤทธิ์  นริสฺสโร
 
364 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรอนุวัต  เบญขุนทด
 
1. พระสมเพียร  จารุวณฺโณ
 
365 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรตะวันฉาย  ภูมิพันธ์
 
1. พระมหาอัครเดช  ยูระอินทร์
 
366 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรอดิศร  คำวันดี
 
1. พระมหากฤษดา  ธาตุทาสี
 
367 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรอนุสรณ์   ทองอ้ม
 
1. พระปลัดเล็ก  อานนฺโท
 
368 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรอัครชัย  ล้วนศรี
 
1. พระมหาภานุวัฒน์  อตฺตานุรกฺโข
 
369 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรประสิทธิ์  สาลีมาตย์
 
1. พระครูสารพัฒนาทร  อันทอง
 
370 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรภูมิสิทธิ์  เกตุแก้ว
 
1. พระมหาวัชระ  วชิรญาโณ
 
371 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 20 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรกิตติกร  โพธิ์ศรี
 
1. นายสันติ  ปัญจะพันดอน
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 1. พระสุภี  แสงผา
 
1. พระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม
 
373 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรนพเดช  สอนพิมพ์
 
1. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก
 
374 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรมงคล  เสโพธิ์
 
1. พระบุญนำ  อธิปุญฺโญ
 
375 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกวิทวิทยา 1. สามเณรอภินันท์   ทองสา
 
1. นายณัฐรินทร์   ไชยสิทธิ์
 
376 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 1. สามเณรดนุ  แม่เราะ
 
1. พระจำนงค์  แก้วเก็บคำ
 
377 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรชาญชัย  สุขโนนทอง
 
1. พระครูสุภัทรบุญญาภรณ์  ไปวันเสาร์
 
378 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรประกาศิต   อะวะตา
 
1. พระมหาวิรพรรณ  ทีปวํโส
 
379 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรธวัชัย  จอมทรักษ์
 
1. นายสะไกร  พละกล้า
 
380 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรบุญญานนท์   บุตดีมี
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรพีรพล  โนนดี
 
1. พระมหาทองใบ  ปัญญฺาวชิโร
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรพงษ์สิทธิ์  น้ำใส
 
1. นายนภสินธุ์  สายมาศ
 
383 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรกรวิชญ์  เพียชิน
 
1. พระครูสุตชัยวัฒน์  ถาสีทะ
 
384 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรอัศวเดช  บุญประคม
 
1. พระมหาปิยะพงษ์  วํสุตฺตมกิตฺติ(อินธิแสง)
 
385 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรธีระวัฒน์  กะลาม
 
1. พระมหาอัครเดช  ยูระอินทร์
 
386 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรชัชวาลย์   พิทักษ์
 
1. พระปลัดเล็ก  อานนฺโท
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. พระบุญญฤทธิ์  วรจักร์
 
1. พระชีวสิทธิ์  สุภกิจฺโจ
 
388 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรประวิทย์  ด้วงพิทักษ์
 
1. พระจีรพัฒน์  สมาจาโร
 
389 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรพิทักษ์  ใสไหม
 
1. พระครูสุตธรรมรักขิต  
 
390 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรกันตวิชญ์  ภาคำ
 
1. พระมหาเดชอุดม  อุตฺตมจารี
 
391 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรพันธกานต์  โจทกราช
 
1. นายพีระพล  โจทกราช
 
392 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรบุนินทร์  สร้อยเสน
 
1. พระบุญนำ  อธิปุญฺโญ
 
393 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรมาฆบุตร  ไชยศรีฮาด
 
1. พระมหาวัชระ  วชิรญาโณ
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรสมศักดิ์  บุญพิศาล
 
1. พระมหากฤษดา  ธาตุทาสี
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรตะวัน  พรอนุลี
 
1. พระมหาจักรกริศน์  ญาณเมธี
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. พระสนิท  ดนตรี
 
1. นายบุญโฮม  จันทะโสม
 
397 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรไผ่ทอง  ดวงเสนา
 
1. พระมหานฤทธิ์  นริสฺสโร
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรกริสนะ  รัตนวงศ์
 
1. พระมหาพิชิต  วรปญฺโญ
 
399 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรทวีศักดิ์  อินมีฤทธิ์
 
1. พระครูปลัดวิลัย  สุภาจาโร
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรอุดมศักดิ์  รักษาภักดี
 
1. นายสนุก  วงษ์จันทร์
 
401 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรณัฐวัฒน์  ชนะกาลี
 
1. สามเณรธีรยุทธ์  ปฏิโชติ
 
402 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรจิระเดช   โมระเดช
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
403 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรปริญญา   ชาคะนิเวช
 
1. นายแดนชัย  สว่างเพราะ
 
404 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรพงษ์พัฒน์  เอื้อเฟื้อ
 
1. พระครูอดุลสีลาภรณ์  สุริโย
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรชานน  ราชบุตร
 
1. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรพรเทวา  มโยรา
 
1. พระครูปริยัติเจติยานุกูล  
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรจักรภัทร   จารีต
 
1. พระปลัดเล็ก  อานนฺโท
 
408 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรศิวกร  เอียมรัมย์
 
1. พระมหาฤทธิ์ศักดิ์  ญาณาภิรโต
 
409 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรณัฐพงษ์  บุญศรีภูมิ
 
1. นายอรุณควิชญ์  วังคีรี
 
410 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรสิทธิพร  สิทธิ
 
1. นายอรุณควิชญ์  วังคีรี
 
411 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรวสุธร  ภาระภักดี
 
1. พระปลัดเล็ก  อานนฺโท
 
412 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรพงษ์พิพัฒน์  คำนุชิต
 
1. พระมหาฤทธิ์ศักดิ์  ญาณาภิรโต
 
413 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรสมบัติ  กิริยางาม
 
1. พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล  
 
414 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรบุญญา  จงรัตน์ธานินทร์
 
1. นายณัฐศักดิ์  พาลี
 
415 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรพชรพล  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นายทองพัน  สุขวันดี
 
416 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรพิพัฒน์  แก้วมาลุน
 
1. นายสุระ  พิเภก
 
417 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรจีรวัฒน์  อรัญโชติ
 
1. นายไกรเดช  กาจหาญ
 
418 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 ชมเชย 5 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 1. สามเณรเสริมชัย  ไชยดี
 
1. นายรังสันต์  เนื่องลี
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 ชมเชย 6 โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 1. สามเณรณัฏฐกร  แสนพันธุ์ศิริ
 
1. นายสุชาติ  สุดน้อย
 
420 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 ชมเชย 7 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรสิงหราช  ดวงสุภา
 
1. พระมหากิตตินนท์  กิตฺติวิญฺญู
 
421 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 ชมเชย 7 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรศรชัย  สุโพธิ์
 
1. นายวุฒิชัย  มีหา
 
422 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 54 ชมเชย 7 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรขจรฤทธิ์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวภัทราพร  เต็มบุญ
 
423 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 ชมเชย 10 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรกิตติ  ศักดาวงศ์
 
1. พระครูปลัดธนากร  อินฺทเมธี
 
424 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 ชมเชย 10 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรรัตนธร  รัชธานี
 
1. นายวิรัช  เหลาสะอาด
 
425 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรจิรศักดิ์  วรพยุง
 
1. นายคะนองเดช  ก้อมมังกร
 
426 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 12 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรอินทัช  ยศปัญญา
 
1. นายวัชระ  อุ่นแก้ว
 
427 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรอนุชาติ   ไสบาล
 
1. นางนวน   จันทร์ลี
 
428 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรวีระศักดิ์  จันทะนิด
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  พิทยะคำวงศ์
 
429 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรกฤษฎา  หวันลา
 
1. พระพีรวัฒน์  พรรณวงศ์
 
430 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรณัฐดนัย  หนูตุ้ม
 
1. นางสิริรัตน์  โสดามา
 
431 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรธนากร   ชิณเกตุ
 
1. นายวีรยุทธ   วันทองสุข
 
432 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 1. สามเณรสิทธิพันธื  ลำพอง
 
1. นายอุดม  ทองลวด
 
433 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรอนุพงศ์   ทาคินี
 
1. นางสาวณัฐชุดา   วิจิตรปัญญา
 
434 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรพีรพัฒน์  ปะวันนา
 
1. นางจุลีภรณ์  สุตาวงค์
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 20 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรรัชพล  แสงรัตน์
 
1. นายสนอง  ยางชัยภูมิ
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 23 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรชัยพัฒน์  พันธ์ภู
 
1. นายณัฐพงษ์  เพียรสงวน
 
437 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 23 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรณัฐวัตร   สายเสมา
 
1. พระมหาพงษ์เพ็ชร  วชิรเมธี
 
438 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรธาวัชต์   ฉายากรสุรัชต์
 
1. นายถาวร   คำนาค
 
439 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรธีรวัฒน์  ขุนแก้ว
 
1. นางสาววิลาวัณย์   มิ่งขวัญ
 
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 27 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรอธิปัตย์  วิรัญจะ
 
1. นายวันชัย  มาระเทศ
 
441 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรเทียนชัย   เกตุพิบูลย์
 
1. นายสุทธินันท์  จันทวงษ์
 
442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรอินทร์เนตร  ประทุม
 
1. นางพนิดา  แก้วใสทอง
 
443 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรพีรพัฒน์  เสนาเพชร
 
1. นางสาวศิรินทรา  มณีขัติย์
 
444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรจรูญวิทย์  จันทร์ศรี
 
1. นายสงกรานต์  ศรีแสง
 
445 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรชัยวุฒิ  นุเว
 
1. นางสาววาสนา  ปาปะโป
 
446 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 1. สามเณรเจษฎา  จิตรตระโก
 
1. นายสนอง  สุธรรมมา
 
447 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรสุภนัย   ไชยรถ
 
1. พระมหาณัฐพงษ์   นาถกโร
 
448 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรพงศ์พล  อ่อนพันธ์
 
1. นายสมหมาย  จิตรโท
 
449 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 1. สามเณรกตัญญู  เดชยศดี
 
1. พระนิวัฒน์  อภิปุญญฺโญ
 
450 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกวิทวิทยา 1. สามเณรธนพล   อุ่นใจ
 
1. นายอนันท์   พรมโสภา
 
451 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรสภวิทย์  แซ่แพ้
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ล่ามสมบัติ
 
452 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรกวินศักดิ์   พรหมลา
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
453 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรรุ่งโรจน์  ใจเพียร
 
1. นางสาวคำมอญ  กองลาแซ
 
454 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรอานัส  โต๊ะลีบำรุง
 
1. นายสุบรรณ์  แสงสุดตา
 
455 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรอิทธิกร  พรมพิมพ์
 
1. นายณัฐศักดิ์  พาลี
 
456 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรฤทธิชัย  ปาณาราช
 
1. นายณัฐพงษ์  เพียรสงวน
 
457 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. พระมหาเดชา  เขมาภิรโต
 
458 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรอภิสิทธิ์   คัณฑเนตร
 
1. นางคณิต   ขุนจ่าเมือง
 
459 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรพุฒิพงษ์  ปิจจวงศ์
 
1. นายปรีดา  พลวงษาธนกุล
 
460 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. พระวราวุธ  พันธนู
 
1. นายสนอง  ยางชัยภูมิ
 
461 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรทรัพย์สถิต  เทพาขันธ์
 
1. นางสาววิลาวัณย์   มิ่งขวัญ
 
462 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 ชมเชย 8 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรสุชัญญา  กุลาชัย
 
1. นางสาวอรปรียา  ศิริ
 
463 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 ชมเชย 8 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรกิตินันท์  กุณวงษ์
 
1. นางพนิดา  แก้วใสทอง
 
464 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 ชมเชย 10 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรชนาธิป  แก้วสมบัติ
 
1. นางสิริรัตน์  โสดามา
 
465 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 ชมเชย 11 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรณธกร   แสนวิลัย
 
1. พระมหาพงษ์เพ็ชร  วชิรเมธี
 
466 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 ชมเชย 12 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรนที  จำปาแดง
 
1. นายสุระ  พิเภก
 
467 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 ชมเชย 13 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรทศพร  อุดม
 
1. นายสมหมาย  จิตรโท
 
468 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรปุณมนัส  เขื่อนพงศ์
 
1. นางสาวคำมอญ  กองลาแซ
 
469 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรอินทรณัฐ  กองแก้ว
 
1. นางสาวภัทราพร  เต็มบุญ
 
470 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรทวีศักดิ์  เสยสิว
 
1. นายวิรัช  เหลาสะอาด
 
471 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรอนุวัตร  คุณกะ
 
1. นายวันชัย  มาระเทศ
 
472 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรฐิตินันท์   ศรีผิวผาก
 
1. นายวัชระ   อุ่นแก้ว
 
473 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรเดชกมนต์  อินทะเกตู
 
1. พระมหากิตตินนท์  กิตฺติวิญฺญู
 
474 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรอธินาถ  แสงษา
 
1. นายทองพัน  สุขวันดี
 
475 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธีรยุทธ   พรมรินทรง
2. สามเณรวีระพล   สิทธิภา
3. สามเณรอนุพงษ์   วงเหมษ์
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
476 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรฉันทวัฒน์  โสบานบัว
2. สามเณรธีรพงษ์  โสบานบัว
3. สามเณรธีรภัทร  โสบานบัว
 
1. นายสุนทร  หาญสุรีย์
 
477 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรธรพนธ์  แสงสว่าง
2. สามเณรธีระศักดิ์  เครืองแก่นแก้ว
3. สามเณรพัชรพล  บุญเทียน
 
1. พระมหาอาคม  อตฺถเมธี
 
478 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรชีวิน   สินธุวาปี
2. สามเณรวุฒธิกร   จันทร
3. สามเณรวุฒิชัย   คุณพาที
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
479 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรฆราวัฒน์  ศรีสุข
2. สามเณรชัยณรงค์  บัวใหญ่
3. สามเณรเอกรินทร์  เฉี่อยกลาง
 
1. พระใบฎีกาอัครพงษ์   รกฺขิตวณฺโณ
 
480 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรณัฐสิทธิ์  สุภาษิ
2. สามเณรธีรภัทร  เชื้อบุญมี
3. สามเณรพีรพัฒน์  บัวพิน
 
1. นายกิตติธัช  สอนวันนา
 
481 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรธนวัฒน์  ทองเบ้า
2. สามเณรธันวา  สุขใส่
3. สามเณรวราวุธ  แทบแสน
 
1. พระมหาวิฑูรย์  ไวทยะโชติ
 
482 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรชาญชนะ   ทานเวท
2. สามเณรทวีโชค  มอญขาม
3. สามเณรธวัชชัย  ยุติธรรม
 
1. นายจิรวัฒน์  ชัยมาตร
 
483 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรภูริวัฒน์  ปัจจะวงษ์
 
1. นายเอกชัย  ถิ่นแย้ม
 
484 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรสรวิชญ์   กาสีชา
 
1. พระมหาวิทยา   วิสุทฺธิวํโส
 
485 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรอภิรักษ์  ทิพย์มงคล
 
1. นายเริงชน  สุพรมอินทร์
 
486 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรศิลปกร   ศิริวงษ์
 
1. พระมหาอาทิตย์  อคฺคปญฺโญ (ศรีหล้า)
 
487 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรสหพัฒน์  น้อยยะ
 
1. นางสาววาสนา  สาขา
 
488 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรเอกภพ   วังคีรี
 
1. นายกิตติธัช  สอนวันนา
 
489 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรธีรภัทร  จ้ำดา
 
1. นายคะนองเดช  ก้อมมังกร
 
490 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรสุชานนท์  แก้วหล่อน
 
1. นายเจริญ  สาดา
 
491 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรอาทิพย์   ไชยเทพ
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
492 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรนวพล  ทิพวัลย์
 
1. พระสุทธิพงษ์  สิริปุญฺโญ
 
493 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรประกานต์  พรมภักดี
 
1. นายวิฑูร  นวลคำสิงห์
 
494 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรนัทธพงศ์  ยุระตา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
 
495 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรณัฐภัทร  ศรีสด
 
1. นายสันติ  ปัญจะพันดอน
 
496 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรปาณรวัฐ  เสาสูงเนิน
 
1. นายเลิศจัง  จังตระกูล
 
497 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรนพรัตน์  บุญณะ
 
1. นายจิรวัฒน์  ชัยมาตร
 
498 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรทินกร   คุณชัย
 
1. พระณัฐวัฒน์   อภิปุญฺโญ
 
499 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรจิตติพัฒน์  เปรมปรี
 
1. นายภีระวัฒน์  สำนักดี
 
500 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรจักรเพชร  ดาดวง
 
1. พระมหาอุเทน  อุชุจาโร
 
501 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรพงศกร  ชาติดี
 
1. นายสุนทร  หาญสุรีย์
 
502 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรณภัทร  บุญพพา
 
1. พระมหาวิฑูรย์  ไวทยะโชติ
 
503 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรไตรเทพ   ชื่นสวัสดิ์
 
1. นางบัตร  ชัยพระอินทร์
 
504 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรโชคชัย  ใจเที่ยง
 
1. นายปราโมทย์  วรรณชัย
 
505 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรณัฐชพล   งอนเซ้ง
 
1. นางสาวณัฐชุดา   วิจิตรปัญญา
 
506 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรพงศกร  ต้นวังหิน
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  พิทยะคำวงศ์
 
507 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรศักดิ์ดา  แก้วถิ่นดง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรรณพิมพ์
 
508 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรอัษฎาวุธ  วิรัญจะ
 
1. นายเอกชัย  ถิ่นแย้ม
 
509 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรไกรสร   มุ่งวิชา
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
510 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรอนุพงษ์  เพชรวิเศษ
 
1. นายวรวุฒิ  วิจิตรศักดิ์
 
511 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรอานนท์  ทองวิไลย์
 
1. พระมหาอุเทน  อุชุจาโร
 
512 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรจิรายุทธ  เยี่ยมสวน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
 
513 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรเจษฎา   พันธ์คูณ
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
514 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรอัครวัฒน์  เชื้อสาวะถี
 
1. พระมหาวิฑูรย์  ไวทยะโชติ
 
515 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรธีระพงศ์  สุจิมงคล
 
1. นายปราโมทย์  วรรณชัย
 
516 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรประสิทธิ์   กันดิษฐ์
2. สามเณรพงศ์พล   มุ่งวิชา
3. สามเณรยอดชาย   ชาตรี
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
517 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรกิตติศักดิ์  บุญเกษ
2. สามเณรธีระพงษ์  เสนานุช
3. สามเณรวีระชัย  เกาะสังข์
 
1. นายอิทธิพล  รัศมีโชติพงษ์
 
518 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรตะวัน  สีลานุต
2. สามเณรทวีศักดิ์  เฮียมมา
3. สามเณรวัชระ   ลาดบัวขาว
 
1. พระมหาบุญยิ้ม  โสภณปญฺโญ
 
519 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรกฤตภัค  บุญเกิด
2. สามเณรณัฐพัฒน์  สอนเวียง
3. สามเณรสิทธิพร  พลปัญญา
 
1. พระมหาอนุวัฒน์ ยโสธโร  ไชยศรี
 
520 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรกนกพงศ์  โพสาฮาด
2. สามเณรปฏิภาณ  หิ้วพิมาย
3. สามเณรปุญญาพัฒน์  สิทธิ
 
1. พระมหาวิฑูรย์  ไวทยะโชติ
 
521 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรกฤษฏา  ขำนิพัทธ์
 
1. นางสาววาสนา  สาขา
 
522 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรสิทธิชัย  ชิณพร
 
1. นายวรวุฒิ  วิจิตรศักดิ์
 
523 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรเฉลิมชัย  โพธิ์ตาทอง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  จันหัวนา
 
524 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 56 ชมเชย 4 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรสวิตต์  อาษาราช
 
1. นายเริงชน  สุพรมอินทร์
 
525 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 56 ชมเชย 4 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรทินภัทร  อังเจ๋า
 
1. พระมหาธนา  สุภจารี(ขุนคำ)
 
526 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 56 ชมเชย 4 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรสุริวงศ์  เชื้อพรมมา
 
1. นายอรรศฏากร  ถิ่นถาน
 
527 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 50 ชมเชย 7 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรอภิสิทธิ์  สีสวย
 
1. นายเลิศจัง  จังตระกูล
 
528 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรอานุภาพ  กมลรัตน์
 
1. นายจิรวัฒน์  ชัยมาตร
 
529 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรวรวิทย์  อาจโนนเปลือย
 
1. นายภีระวัฒน์  สำนักดี
 
530 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรภูวนัย  นันท์ดี
 
1. นายบรรจง  คำยา
 
531 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรธนภัทร  วิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
 
532 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรวีรภัทร   พานวงศ์
 
1. นายแดนชัย  สว่างเพราะ
 
533 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 13 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรเจตนิพิฐ  วงขุมเงิน
 
1. นายสันติ  ปัญจะพันดอน
 
534 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรกิตติชัย   สิงเนิน
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
535 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรวรวุฒิ  ชนะภูมิ
 
1. พระมหาอุเทน  อุชุจาโร
 
536 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรเจษฎา  ทวีสิทธิ์
 
1. นายสุนทร  หาญสุรีย์
 
537 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรพิพัฒน์  ศรีบุญ
 
1. นายกิตติธัช  สอนวันนา
 
538 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรน้ำมนต์  ทองพา
 
1. นายเอกชัย  ถิ่นแย้ม
 
539 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรธราดล  โฮมคำ
 
1. นางสาววิลาวัณย์   มิ่งขวัญ
 
540 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรอนันต์  เบ้าทอง
 
1. นายสมหมาย  จิตรโท
 
541 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรจิตรยุทธ  นามทอง
 
1. พระมหาอดิศักดิ์  ถิรธมฺโม
 
542 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 21 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 1. สามเณรกฤษฎา  แสงนวล
 
1. พระนิวัฒน์  อภิปุญญโญ
 
543 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรพฤหัส   ฉายากรสุรัชต์
 
1. พระณัฐวัฒน์   อภิปุญฺโญ
 
544 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 1. สามเณรณัฐพงษ์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นายอานันท์  น้อยอ่อนโพธิ์
 
545 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรเกียรติศักดิ์   ชินรัตน์
 
1. นายเทอด   โม้ตา
 
546 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรสุทธิวีร์   บัวศรี
 
1. นางสาวสุภัสร   ศรีมูลเมือง
 
547 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 27 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรอนุวัฒน์   พันทะสาร
 
1. พระมหาวิฑูรย์  ไวทยะโชติ
 
548 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรศตพร  กันเสนา
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  พิทยะคำวงศ์
 
549 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 29 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรไกรภพ  อุปละ
 
1. นายคะนองเดช  ก้อมมังกร
 
550 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรปรเมษ์  ขุนสุนทร
 
1. นางสาวอติราภ์  โยธาธรรม
 
551 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 31 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรธวัชชัย  อรรคฮาต
 
1. นายสนอง  ยางชัยภูมิ
 
552 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกวิทวิทยา 1. สามเณรธนโชติ   ไวบรรเทา
 
1. นายอนันท์   พรมโสภา
 
553 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรพีรพัฒน์  ชินรัมย์
 
1. นางบัตร  ชัยพระอินทร์
 
554 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรพงศกร   จำปา
 
1. นางสาวณัฐชุดา   วิจิตรปัญญา
 
555 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรพิเชษฐ์  จิตรอารีย์
 
1. นางสาวศิริกัลยา  มานาดี
 
556 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรกรกต   โพธิ์ทอง
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
557 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรรชต  พะชะ
 
1. นางสาวสุภาพรณ์  สุขันธ์
 
558 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรวิทวัส  ธรรมสุนา
 
1. นายเอกชัย  ถิ่นแย้ม
 
559 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรเปรมปรีด์  ราศรี
 
1. นายวรวุฒิ  วิจิตรศักดิ์
 
560 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรบัญญวัต  หาทอง
 
1. นางสาววาสนา  สาขา
 
561 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 50 ชมเชย 4 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรธวัลพร  วงษา
 
1. พระมหาอนุวัฒน์ ยโสธโร  ไชยศรี
 
562 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรสมหวัง  หอมวงศ์
 
1. พระอดิศักดิ์  ภูพรมมี
 
563 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรศุภชัย  สงเสริฐ
 
1. นางกฤษณา  บุตรจันทร์
 
564 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรวรายุส  เรืองโพน
 
1. นายสมหมาย  จิตรโท
 
565 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรภาคภูมิ  แพนน้อย
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
 
566 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรภูวมินทร์  สบเหมาะ
 
1. นายสุนทร  หาญสุรีย์
 
567 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรณัฐพงษ์  สุขศรี
 
1. นางสาวศิริกัลยา  มานาดี
 
568 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรเกษดาพร  ทิพจันทร์
 
1. พระมหาอุเทน  อุชุจาโร
 
569 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรวชิรวิชญ์   เพ็งศรี
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
570 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. เด็กชายชนกันต์  เพียรไทยสงค์
 
1. นายอรรศฏากร  ถิ่นถาน
 
571 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรสาธิต  พรมมา
 
1. พระมหาธนา  สุภจารี(ขุนคำ)
 
572 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรพัฒนชัย   ผาโคตร
 
1. นายจิรวัฒน์  ชัยมาตร
 
573 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรรัฐภูมิ  ตาเสาว์
 
1. นายสนอง  ยางชัยภูมิ
 
574 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 16 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรปรีชา  เชื้อสาวะถี
 
1. พระมหาวิฑูรย์  ไวทยะโชติ
 
575 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรธีระพันธ์  สอดสี
 
1. นายนิยม  ทองดวง
 
576 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรกรนรินทร์  กิมสันติสุข
2. สามเณรณัฐพงษ์  แผ่นแก้ว
 
1. นายกีรติ  แก้วสกุล
 
577 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรณัฐพงศ์  เลียบไทยสง
2. สามเณรพุฒิพงศ์  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพิณ  แสงซ้าย
 
578 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรปฏิภาณ   โคตรวิชัย
2. สามเณรอรรถพงษ์   วงสงค์
 
1. นายเจษฎา  พลพิลา
 
579 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรกิตติกวิน  วรรณเสถียร
2. สามเณรอมรินทร์  ใจปิง
 
1. พระมหาอลงกรณ์  ศิริมงกต
 
580 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรนันทวุฒิ   พึ่งโค
2. สามเณรพิชาญชัย   พลยา
3. สามเณรพุฒิพงษ์   สุวรรณวงษ์
 
1. พระมหาภานุวัฒน์   สิทฺธิเมธาวี
 
581 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรกฤษณะ  ศรีพรมมา
2. สามเณรก้องภพ  ชื่นชม
3. สามเณรภัทรกร  เกษจันทร์
 
1. พระมหาจักรพันธ์  จกฺกวโร
 
582 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรธนภูมิ  คงโนนนอก
2. สามเณรพงศกร  ต้นวังหิน
3. สามเณรศักดิ์ติพล  ซื่อสัตย์
 
1. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก
 
583 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง 4 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรดำเนิน  พรมบุญพันธ์
2. สามเณรเสฏฐวุฒิ  บุญเสริฐ
3. สามเณรโสภัณ  นามวงษา
 
1. พระใบฎีกาอัครพงษ์   รกฺขิตวณฺโณ
 
584 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรพงศกร  พิมพ์เสนา
2. สามเณรโชคอนันต์  ดาศักดิ์
3. พระโอเล่  จิตรสีดา
 
1. พระสมุห์สีไพร  พิมพ์เสนา
 
585 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันแกะสลักผักเเละผลไม้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรกฤษฎี   สิงห์จรรยา
2. สามเณรจีระสินธุ์   ผาลาเลิศ
3. สามเณรนิพิฐพนธ์   ภักดีวรรณ
 
1. นายสราวุธ  จันสีหา
 
586 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรธนกร  สุดเพียร
2. สามเณรธนากร  บุญญาพิทักษ์
3. สามเณรวิชัย  ไกรยาศิษย์
 
1. พระสมุห์สีไพร  พิมพ์เสนา
 
587 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรธีรภัทร  แพงน้อย
2. สามเณรสิทธิกร  ดาน้อย
3. สามเณรเอกประทีป  กาภูคำ
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
588 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรสุรชัย  บุญล้วน
 
1. นายจิราพัชร  จำปานิล
 
589 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรสันติ  แก้วสีขาว
 
1. พระปลัดไพฑูรย์  ญาณวีโร
 
590 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรปฐมพร    รุ่งนะภา
 
1. นางนวน   จันทร์ลี
 
591 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรภานุวัฒน์  จันจุลา
 
1. นายธวัชชัย  กองอุดม
 
592 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรอัฑฒ์พงศ์  นิกรสุข
 
1. นางกฤษณา   นามสีพันธ์
 
593 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรภานุวัฒน์   จันทร์สว่าง
 
1. นายเลิศจัง  จังตระกูล
 
594 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรพีระเพชร  ชินพร
 
1. นายชัยสิทธิ์  ยศพันธ์
 
595 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 58 ชมเชย 8 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรพัสกร  วงศ์ละคร
 
1. นายอำนาจ  ทองสว่าง
 
596 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 54 ชมเชย 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรชิดชน  พุทธลอด
 
1. นางกฤษณา  บุตรจันทร์
 
597 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 54 ชมเชย 9 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรวรโชติ  วังคีรี
 
1. พระสมุห์สีไพร  พิมพ์เสนา
 
598 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 52 ชมเชย 11 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรอภิเดช  อินธิแสน
 
1. นางสาวณดา  เหล่าพรมมา
 
599 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 52 ชมเชย 11 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรวรกานต์  ลุนจันทา
 
1. พระมหาศราวุธ  ญาณกิตฺติ
 
600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 52 ชมเชย 11 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรสุธีโชค  บุญบำรุง
 
1. นายสุพันธ  ศรีบุญเรือง
 
601 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 52 ชมเชย 11 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรณัฐพล  อนุโคตร
 
1. นางสาวภัทราพร  เต็มบุญ
 
602 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 50 ชมเชย 15 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรรัฐภูมิ  สร้อยคำ
 
1. นางสาวสุภัสร   ศรีมูลเมือง
 
603 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรธนโชติ  โพธินิน
 
1. พระอุคมศักดิ์  สนฺตจิตฺโต
 
604 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรทินกร  ไชยษร
 
1. นางสาวพรแจ่ม  ไมตรีสวัสดิ์
 
605 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรภาคภูมิ  แดงน้อย
 
1. พระครูวินัยธรวรวุฒิ  เตชธมฺโม
 
606 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 19 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรปฏิวัติ  บุญเพ็ง
 
1. นายคะนองเดช  ก้อมมังกร
 
607 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรพงษ์กฤต   ภูบุญอ้วน
 
1. นายธีรวัจน์   แก้วฤดี
 
608 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 21 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรกลวัฒน์  สีหา
 
1. พระครูปลัดธนากร  อินฺทเมธี
 
609 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรไพศาล   วิเศษยา
 
1. พระมหาณัฐพงษ์   นาถกโร
 
610 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรธีระศักดิ์   สุธงษา
 
1. นายวิรัตน์   ชามาตย์
 
611 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 23 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรอาทิตย์   เสาร์สุข
 
1. พระครูสมุห์กรกช  สิริภทฺโท
 
612 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 25 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรภูวมินทร์  โง๊ะบุดดา
 
1. พระปลัดกิตติศักดิ์  ญาณเมธี
 
613 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรเอกลักษณ์  ไชยคำจันทร์
 
1. พระสมุห์ฮะฤทธิ์  ศรีนะ
 
614 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรดนุพล  บุญทศ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  พันสนิท
 
615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรพัชระ   คำมูล
 
1. นายพลวัฒน์   คำเหมย
 
616 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรพีรพัฒน์  คำนัน
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  พิทยะคำวงศ์
 
617 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา 1. สามเณรศุภวัฒน์  ประหยัดสิน
 
1. นายสนอง  สุธรรมมา
 
618 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรนภสร  บุญประเสริฐ
 
1. นายสุบรรณ์  แสงสุดตา
 
619 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 1. สามเณรหัตถพงษ์  หัตถปานิตย์
 
1. นายรังสันต์  เนื่องลี
 
620 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนโกวิทวิทยา 1. สามเณรสุภกฤษฎ์   ผงสุข
 
1. นางพันทิพย์   พรมโสภา
 
621 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 1. สามเณรพงษธร  คะละยาง
 
1. พระมหาศิริวัฒน์  สิริวฒฑฺโก
 
622 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรสุทัศน์   กันผง
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
623 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรสุรเดช  ล้อมฤทธิ์
 
1. นางสาวอิศริยา  พยัคฆวรรณ
 
624 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรธีรพงศ์  สุวรรณชัย
 
1. นางกฤษณา   นามสีพันธ์
 
625 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรวรฤทธิ์  มณีศรี
 
1. นางสาวจันทรา  จงใจ
 
626 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 52 ชมเชย 4 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. พระวุฒิพงษ์  อุทัยกลาง
 
1. พระอุคมศักดิ์  สนฺตจิตฺโต
 
627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 52 ชมเชย 4 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรประสิทธิ์  สารีแสง
 
1. นายอิทธิพล  รัศมีโชติพงษ์
 
628 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 50 ชมเชย 6 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรจิรครินทร์  พานทอง
 
1. พระปลัดกิตติศักดิ์  ญาณเมธี
 
629 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรธีระเดช  วงศ์สุวัฒน์
 
1. พระสมุห์สีไพร  พิมพ์เสนา
 
630 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรจักรพันธ์  ด่านขุนทด
 
1. พระปลัดไพฑูรย์  ญาณวีโร
 
631 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรเพชรคมสันต์  สิงห์หนัน
 
1. นางกฤษณา  บุตรจันทร์
 
632 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรยุทธนา  เสริฐศรี
 
1. นางสาววิชุดา  บุญป้อง
 
633 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรนพวิชญ์  จิตอ่อง
 
1. พระครูวินัยธรวรวุฒิ  เตชธมฺโม
 
634 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรลาภวัต   ชินมา
 
1. พระครูสมุห์กรกช  สิริภทฺโท
 
635 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรศักดิ์ดา  ชะทา
 
1. พระสมุห์ฮะฤทธิ์  ศรีนะ
 
636 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรวีรภัทร  โหงผ้วย
 
1. นางสาวภัทราพร  เต็มบุญ
 
637 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรระพีวิทย์  การะดี
 
1. นายสุพิน  สีหาบง
 
638 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรธวัชชัย  จันทร์สมุทร
 
1. พระใบฎีกาอัครพงษ์   รกฺขิตวณฺโณ
 
639 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรธนโชติ  ดานา
 
1. นายชัยสิทธิ์  ยศพันธ์
 
640 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรคงเดช  ขาวหว้า
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
641 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. พระอาทิตย์  อชิโต
 
1. นางสาวกมลพรรณ  พันสนิท
 
642 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 1. สามเณรรพีภัทร  ด้วงคำจันทร์
 
1. พระมหาศิริวัฒน์  สิริวัฒฑฺโก
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรสุรเดช  อาศัย
 
1. นางอรนุช  โขพิมพ์
 
644 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรนันทวัฒน์   สาทา
 
1. นายทรงศิลป์   อินกกผึ้ง
 
645 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรนพรัตน์  มูลมาตร
 
1. นางปิยาภรณ์  โจทกราช
 
646 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรวิศรุต  บุญปัน
 
1. นางสาวปัทมา  แก้วรุ่งเรืองยศ
 
647 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรสุวรรณภูมิ  ส่งเสริม
 
1. พระครูอดุลสีลาภรณ์  สุริโย
 
648 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. สามเณรอนุสร  ปากดีหวาน
 
1. พระอุคมศักดิ์  สนฺตจิตฺโต
 
649 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณร Uttam Barua   Bappy
 
1. นายหาญ  จันทรเสนา
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรเจษฎาพร  จงกลรัตน์
 
1. พระพีรวัฒน์  พรรณวงศ์
 
651 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรภัทรดิษฐ์   กระจ่างโพธิ์
 
1. นายทรงศิลป์   อินกกผึ้ง
 
652 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรกิตติพงษ์   หมื่นหน้า
 
1. พระมหาธนากร   เหล่ารัตน์
 
653 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรกฤษณพงศ์  ประจำเมือง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สุธงษา
 
654 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรวงศธร  ฤทธิ์มหา
 
1. พระครูสังฆรักษ์บัวคำ  มหาวีโร
 
655 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรธวัชชัย   แซมทอง
 
1. นางสาวบุญทิพย์   คำพินิจ
 
656 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรสรชาติ  แดนมั่น
 
1. นางสาวกุลิสรา  บุญกัณฑ์
 
657 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรธนวัฒน์  มั่นใจ
 
1. นายเหมชาติ  คำหาญพล
 
658 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรศุภกร  ทิตะ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ติสจันทร์
 
659 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรพงษ์ศักดิ์  ยศมา
 
1. นางสาวทิพกัญญา  วงษ์เงิน
 
660 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรยศพล  บุญญะนิตย์
 
1. พระครูอดุลสีลาภรณ์  สุริโย
 
661 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรธนวัฒน์   โพธิ์โชติ
 
1. นายเทอด   โม้ตา
 
662 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรธนวัฒน์  เหลืองทอง
 
1. นางปิยาภรณ์  โจทกราช
 
663 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรดนัย  มาต่สง
 
1. นางสาวอติราภ์  โยธาธรรม
 
664 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรศิวกร  นามวงศ์
 
1. นายภีระวัฒน์  สำนักดี
 
665 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรธนภัทร   รัตนพลแสน
 
1. นางสาวณัฐธยาน์   แก้วฤดี
 
666 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรอคัรภูมิ  ดามาตย์
 
1. นายมาโนชญ์  ศิริขวา
 
667 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 16 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรจิรภัทร  พิลาคุณ
 
1. นายณัฐนนท์  ราชา
 
668 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรวิริยะ  ไปไล
 
1. พระครูศรีชยานุวัตร  ธาตุบุรมย์
 
669 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรปราโมทย์   เพ็ชรแพง
 
1. นายธนวัฒน์   แสนคำวงษ์
 
670 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 20 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรลายศิลป์  ไพเราะ
 
1. นางอรนุช  โขพิมพ์
 
671 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 20 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรศรัญญูู  พันธุ์พานิช
 
1. นายสนุก  วงษ์จันทร์
 
672 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรทัศนัย  วรรณพัฒน์
 
1. นายจิรายุทธ  ดอนสีชา
 
673 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรทวีสิน   วงค์มะลี
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
674 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรจอห์น  บารโต
 
1. นายศักดิ์ชัย  จันสีดา
 
675 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 54 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรศุภกร  เอาะน้อย
 
1. นายหาญ  จันทรเสนา
 
676 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรณัฐพล  พิชัย
 
1. พระอนุสรณ์  วชิรวํโส
 
677 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรวงศกร  คงพินิจ
 
1. นางกุลิสรา  บุญกัณฑ์
 
678 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรกฤษณชล  อินทะศรี
 
1. นางปิยาภรณ์  โจทกราช
 
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธนานนท์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นายธนวัฒน์   แสนคำวงษ์
 
680 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรวุฒิวุธ  ยลสุข
 
1. นางญาดา  สุขจันดา
 
681 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรกัมปนาท  หมื่นสีพรหม
 
1. นางสาวทิพกัญญา  วงษ์เงิน
 
682 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรเจษฏา  วงษ์พระจันทร์
 
1. พระครูคำผุน  คุตฺตจิตฺโต
 
683 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. พระยุทธศาสตร์  ช่วยศิริ
 
1. พระอุคมศักดิ์  สนฺตจิตฺโต
 
684 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. พระอาณัติ  แสงขาว
 
1. นายสนุก  วงษ์จันทร์
 
685 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรเหมันต์  สีสอน
 
1. นายเหมชาติ  คำหาญพล
 
686 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 1. สามเณรทศพล  ราชวงศ์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สัพโส
 
687 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรภาสกร   สายใจไทย
 
1. พระมหาเฉลิม    เขมจารี
 
688 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรพีระพัฒน์  สัสดีไกรสร
 
1. พระครูอดุลสีลาภรณ์  สุริโย
 
689 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรภาสภูมิ   กลางจอหอ
 
1. พระมหาศรัญญู   มหาวีโร
 
690 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธันวา   เหลาแพง
 
1. พระครูสุตธรรมวิจารณ์  จันทร์แดง
 
691 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรสุวรรณภูมิ  คำแพง
 
1. พระมหานฤทธิ์  นริสฺสโร
 
692 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรศุภกร  เชียงใต้
 
1. นายวารินทร์  การพันธ์
 
693 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรสถิตธรรม  พานคำ
 
1. พระมหาธนธัช  ฐานฺวโร
 
694 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรภูวไนย  บุดดาเหลา
 
1. พระครูบุญประภากร  สินพรม
 
695 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรวีระชัย  นาสมพืช
 
1. พระครูศรีชยานุวัตร  ธาตุบุรมย์
 
696 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรณรงค์ชัย  นนท์เข็มพรม
 
1. นายกิตติธัช  สอนวันนา
 
697 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรธีรภัทร   วิลาพา
 
1. พระครูปลัดยง  นิติสาโร
 
698 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรศรายุทธ์  แก่นพันธ์
 
1. พระมหาปรีชา  อฺตตคุตฺโต
 
699 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรรัฐวุฒ   ถาบุญเรือง
 
1. พระมหาจิรคุณ   ขนฺติพโล
 
700 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรชานน  ไชยผา
 
1. นายสุพันธ  ศรีบุญเรือง
 
701 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรธนิน  ทองปอน
 
1. นายบุญโฮม  จันทะโสม
 
702 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรภัทรดล  เจียมรัมย์
 
1. พระครูสุตรัตนานุกิจ  บัวทอง
 
703 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรสุทธิลักษณื  เอี่ยมศรี
 
1. นายชัยพร  เจือจันทร์
 
704 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรสุริยา  ศรีหาเบ้า
 
1. พระมหาทองใบ  ปัญญฺาวชิโร
 
705 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรธีรชัย  จันทร์แก้ว
 
1. พระครูสุตสารวิสุทธิ์  
 
706 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรเทพพิทักษ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
 
1. นายสง่า  ภูลายยาว
 
707 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 1. สามเณรมีชัย   หล้าประเสริฐ
 
1. พระครูปลัดยุทธพิชัย  ยาณสิทฺธิเมธี
 
708 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรออมทรัพย์  มาตรบุรมย์
 
1. นายวุฒิชัย  สมเพชร
 
709 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 23 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรอุฤทธิ์  ศรีวงษ์ราษฎร์
 
1. นายสุนทร  กองชนะ
 
710 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรวัชระ  ฮาดชมภู
 
1. พระครูสุตชัยวัฒน์  ถาสีทะ
 
711 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรคุณากร  แสนประสิทธิ์
 
1. พระมหาสมภาร  สุเมโธ
 
712 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรอดิศร  คำชัยนนท์
 
1. พระมหาไพทูรย์  ญาณาทสฺสนี
 
713 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรรัฐภูมิ  จิตรไชสง
 
1. พระมหาจักรกริศน์  ญาณเมธี
 
714 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรอดิศรณ์   มณีเนตร
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
715 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. พระไสว  กิมนางรอง
 
1. นายโกมินทร์  บุญป้อง
 
716 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรระพีพัฒน์  บุญเกื้อ
 
1. พระครูสุตธรรมรักขิต  
 
717 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรภูริทัต  จันทพล
 
1. นายถาวร  โสกัณทัต
 
718 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรตะวัน   ภูยอดสูง
 
1. นายศุภเชฏฐ   แก้วสุวรรณ
 
719 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. พระกวีพันธ์  แหลมหลาว
 
1. พระมหาบุญเกิด  กนฺตวีโร
 
720 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรธรรมจักร  ราชม
 
1. นายอรุณควิชญ์  วังคีรี
 
721 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 58 ชมเชย 7 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรทรงศักดิ์   บุตรศักดิ์แสง
 
1. พระครูสุตธรรมวิจารณ์  จันทร์แดง
 
722 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 56 ชมเชย 8 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรรัฐภูมิ  ท้อยชัยภูมิ
 
1. นายอำนาจ  ทองสว่าง
 
723 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 52 ชมเชย 9 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรศิรสิทธิ์  วิภาคะ
 
1. พระมหานฤทธิ์  นริสฺสโร
 
724 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญวัดโพธิ์กลาง 1. สามเณรธีรชาติ  ผลนาทอง
 
1. พระมหาปรีชา  อฺตตคุตฺโต
 
725 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. พระเสาร์  จันทร์นาสีนวล
 
1. นายบุญโฮม  จันทะโสม
 
726 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรพัชรพล  ดาวันดี
 
1. นายปุณยพงศ์  อุทาธร
 
727 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรโชติรส  มาดา
 
1. พระมหาจักรกริศน์   ญาณเมธี
 
728 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรวรชัย  ชาติพหล
 
1. นายวุฒิชัย  สมเพชร
 
729 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรชิษณุพงษ์  ปิ่นใจ
 
1. พระมหาสุรศักดิ์  สุวณฺณกาโย
 
730 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรธนพล  กินเสน
 
1. พระครูบุญประภากร  สินพรม
 
731 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 14 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 1. พระนราธิป  โคตรหนองปิง
 
1. นายปริยานนท์  พาลแพน
 
732 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรอธิป  พิศวิมล
 
1. นายเสาร์  ศรียมาตร
 
733 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรทิวัตถ์  กุสุมาลย์
 
1. พระมหาทองใบ  ปัญญฺาวชิโร
 
734 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 20 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรภูชิต  ลัดทา
 
1. พระมหาเดชอุดม  อุตฺตมจารี
 
735 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรบวรศักดิ์  จันทะคุณ
2. สามเณรภานุวัฒน์  สิงห์โพธิ์
3. สามเณรเคน  สิงยอด
 
1. นายภูวเนศวร์  แก้วบุดดี
 
736 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรนราธิป  รัตนวิเศษ
2. สามเณรวัชรากร   เทพอินทร์
3. สามเณรอนุชา   คำพรมมา
 
1. พระฉัตรชัย  จนฺทปุตฺโต
 
737 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 52 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรรัชพล  บุตรน้อย
 
1. พระพีรวัฒน์  พรรณวงศ์
 
738 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 51 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรจักรพงษ์  กองเพชร
 
1. นายเหมชาติ  คำหาญพล
 
739 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรพิมล  แก้วมะณี
 
1. นายวัชระ   อุ่นแก้ว
 
740 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรนัทธพงศ์  พันมาก
 
1. นายวิฑูร  นวลคำสิงห์
 
741 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรศุภวิทย์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวมัทนา  แก้วบุดดี
 
742 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรยงยุทธ   ภูบุญเติม
 
1. พระปลัดเล็ก  อานนฺโท
 
743 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรวรจักร  เทียนแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ติสจันทร์
 
744 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรณัฐวุฒิ   ประมงคล
 
1. นายแดนชัย  สว่างเพราะ
 
745 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรวรัญชิต  เอกตาแสง
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
746 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 10 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรศักดิ์เดชา  ไสยวัน
 
1. พระครูศรีชยานุวัตร  ธาตุบุรมย์
 
747 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรธีรภัทร  ทักษา
 
1. นายปิยะรัฐ  พิมพ์เรือง
 
748 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรทิพากร  บุษบง
 
1. พระสิทธิพล  โสภณจิตฺโต
 
749 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรภัสกรณ์  มาตสาลี
 
1. นายแสวง  เอ่ยรัมย์
 
750 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรณรงค์  อำคาหล้า
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดเกตุ
 
751 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 15 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรศักดิ์ดา  ดอนพลทัน
 
1. พระยศพร  โยธามาตย์
 
752 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 1. สามเณรยศกร   ทองบ่อ
 
1. พระครูไพศาลกิตติวิมล  .
 
753 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 1. สามเณรเจตรินทร์  ประดาสี
 
1. นางสาวสุภาพรณ์  สุขันธ์
 
754 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 50 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรอโณทัย  รุ่งโชติ
 
1. พระครูสุตธรรมรักขิต  
 
755 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรชาคริต  สีวันนา
 
1. นายพูลเพชร  บัวเปลือย
 
756 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรพงศกร   แก้วคุณ
 
1. พระปลัดเล็ก  อานนฺโท
 
757 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรธนโชติ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางศศิกร  ศรีพรมมา
 
758 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนจันทวิทยาคม 1. สามเณรจิรศักดิ์  บำรุงแจ้ง
 
1. นางสาวกมลวรรณ  จันทวงษ์
 
759 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรธมลธรรม  วรคันธ์
 
1. นายพชร  พระสว่าง
 
760 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรชัพวิชญ์  หว่างเชื้อ
 
1. นายสนอง  ยางชัยภูมิ
 
761 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรธนบดี  โสภาบุตร
 
1. นายวัชระ   อุ่นแก้ว
 
762 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรชานนท์  แพงแสน
 
1. นายแสวง  เอ่ยรัมย์
 
763 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรศักดา  ศรีหมอก
 
1. นายพิชิต  วรปญฺโญ
 
764 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรไตรภพ  แสนสะท้าน
 
1. นายสุระ  พิเภก
 
765 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรนิรุธ  ที่ดินดำ
 
1. นายเหมชาติ  คำหาญพล