รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 25 - 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2564

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน สังกัด อปท. นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรเดชาวัตร  โทแก้ว
 
1. นายสุนทร  ธุระพันธุ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราชูพิทยาคม 1. สามเณรพีระพัฒน์  สัสดีไกรสร
 
1. พระครูอดุลสีลาภรณ์  สุริโย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 58 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรธีรพงศ์  สุวรรณชัย
 
1. นางกฤษณา   นามสีพันธ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรวงศกร  คงพินิจ
 
1. นางกุลิสรา  บุญกัณฑ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 50 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมนิเทศก์วิทยา 1. สามเณรพิมล  แก้วมะณี
 
1. นายวัชระ   อุ่นแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนพคุณวิทยา 1. สามเณรศักดิ์สิทธิ์  มาอินราช
 
1. นางบัตร  ชัยพระอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรณัฐชัย   โจภูเขียว
 
1. พระฮอนด้า  วาทสทฺโท ดร.
 
8 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรกิตติศักดิ์   หลักคำ
2. สามเณรปรินทร   มีปัทมา
3. สามเณรเจษฏา   ดอนปา
 
1. นายเจษฎา  พลพิลา
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรกวี   ศรีสมดี
2. สามเณรขจรไกล   ใสบาล
3. สามเณรภานุวัฒน์   บุญเคลิ้ม
 
1. ดร.กณสิทธิ์   จตุเทน
 
10 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธนานนท์   ไชยถา
2. สามเณรนิติกร   ชัยแสง
3. สามเณรอาคิม   ดำนิล
 
1. ดร.กณสิทธิ์   จตุเทน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรววนัยชนก   ศรีโพธิ์อุ่น
 
1. พระปลัดแสงสุรีย์  ญาณเมธี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรวสุธร  ภาระภักดี
 
1. พระปลัดเล็ก  อานนฺโท
 
13 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรธีรยุทธ   พรมรินทรง
2. สามเณรวีระพล   สิทธิภา
3. สามเณรอนุพงษ์   วงเหมษ์
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
14 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรไกรสร   มุ่งวิชา
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
15 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรประสิทธิ์   กันดิษฐ์
2. สามเณรพงศ์พล   มุ่งวิชา
3. สามเณรยอดชาย   ชาตรี
 
1. นายมาลัย  กองธรรม
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรนันทวุฒิ   พึ่งโค
2. สามเณรพิชาญชัย   พลยา
3. สามเณรพุฒิพงษ์   สุวรรณวงษ์
 
1. พระมหาภานุวัฒน์   สิทฺธิเมธาวี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันแกะสลักผักเเละผลไม้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรกฤษฎี   สิงห์จรรยา
2. สามเณรจีระสินธุ์   ผาลาเลิศ
3. สามเณรนิพิฐพนธ์   ภักดีวรรณ
 
1. นายสราวุธ  จันสีหา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรนราธิป  รัตนวิเศษ
2. สามเณรวัชรากร   เทพอินทร์
3. สามเณรอนุชา   คำพรมมา
 
1. พระฉัตรชัย  จนฺทปุตฺโต
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 4 โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรจิรายุทธ  ตุ้มทอง
 
1. นางกัณธวิมนต์  วิไลปาน
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา 1. สามเณรณัฐพล  ตะนะชัย
 
1. นางกัณธวิมนต์  วิไลปาน
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรวีระพัฒน์  แก้วมาลุน
 
1. นายวารินทร์  การพันธ์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรเจษฏา  ขมวดทรัพย์
 
1. นางสาวแสงเทียน  ชูรัตน์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรณัทภพัฒน์  อุดมพร
 
1. นายอำนาจ  ทองสว่าง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรณัฐวัฒน์  ชนะกาลี
 
1. สามเณรธีรยุทธ์  ปฏิโชติ
 
25 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรกฤษฏา  ขำนิพัทธ์
 
1. นางสาววาสนา  สาขา
 
26 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 56 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรบัญญวัต  หาทอง
 
1. นางสาววาสนา  สาขา
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรกรนรินทร์  กิมสันติสุข
2. สามเณรณัฐพงษ์  แผ่นแก้ว
 
1. นายกีรติ  แก้วสกุล
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร 1. สามเณรสุรเดช  อาศัย
 
1. นางอรนุช  โขพิมพ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรวีนภาพ  จันทะพินิจ
 
1. พระมหาสุริยะ วชิรญาโณ  สุภาษิ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรมงคล  สมแพง
 
1. นางสาวภาวดี  นวลบุ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรณัฐวุฒิ  จั่นขุดทด
 
1. นางสาวฐานะมาศ  ตะโส
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรธนกร  สุคงเจริญ
 
1. นายภูวเนศวร์  แก้วบุดดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรสิทธิพร  สิทธิ
 
1. นายอรุณควิชญ์  วังคีรี
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 ชมเชย 8 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรสุชัญญา  กุลาชัย
 
1. นางสาวอรปรียา  ศิริ
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรธนกร  สุดเพียร
2. สามเณรธนากร  บุญญาพิทักษ์
3. สามเณรวิชัย  ไกรยาศิษย์
 
1. พระสมุห์สีไพร  พิมพ์เสนา
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดโพนชัย 1. สามเณรบวรศักดิ์  จันทะคุณ
2. สามเณรภานุวัฒน์  สิงห์โพธิ์
3. สามเณรเคน  สิงยอด
 
1. นายภูวเนศวร์  แก้วบุดดี
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรกิตตินันท์  งัดสันเทียะ
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรเกียรติศักดิ์   สุโทวา
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรสราวุฒิ   อุบลราช
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 58 ชมเชย 4 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรจีรวัฒน์   ลานขามป้อม
 
1. นางคณิต   ขุนจ่าเมือง
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรศาตรา   หอมจันนวล
 
1. นางสาวอติกานต์   บัวระพา
 
42 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรคมลิขิต   บุญกว้าง
2. สามเณรชานนท์   พินิจสามิตร์
3. สามเณรวราวุฒิ   โมธรรม
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
43 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรธัญบูรณ์  วงศ์มะลิ
2. สามเณรรชต  ตุ่นอยู่เพชร
3. สามเณรอภิชาติ   สุชัยราช
 
1. นางสาวสุภัสร   ศรีมูลเมือง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรสุเทพ   อ้นบำรุง
 
1. นางสาวสุภัสร   ศรีมูลเมือง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรสุรจิตต์   ปาณะพรม
 
1. พระศักดิ์สกุลตรา   ฐานวฑฺฒโน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 54 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรณัฐวุฒิ   ฮาดดา
 
1. พระชัชวาลย์   ฐิติโก (สอนโคตร)
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรจิระเดช   โมระเดช
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรอภิสิทธิ์   คัณฑเนตร
 
1. นางคณิต   ขุนจ่าเมือง
 
49 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรชีวิน   สินธุวาปี
2. สามเณรวุฒธิกร   จันทร
3. สามเณรวุฒิชัย   คุณพาที
 
1. พระพีรวัฒน์   กิตฺติปญฺโญ (พรรณวงศ์)
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรศิลปกร   ศิริวงษ์
 
1. พระมหาอาทิตย์  อคฺคปญฺโญ (ศรีหล้า)
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 50 ชมเชย 15 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรรัฐภูมิ  สร้อยคำ
 
1. นางสาวสุภัสร   ศรีมูลเมือง
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรเจษฎาพร  จงกลรัตน์
 
1. พระพีรวัฒน์  พรรณวงศ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรตะวัน   ภูยอดสูง
 
1. นายศุภเชฏฐ   แก้วสุวรรณ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 52 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 1. สามเณรรัชพล  บุตรน้อย
 
1. พระพีรวัฒน์  พรรณวงศ์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรณภัทร  อาศนะ
 
1. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 1. สามเณรธีระยุทธ  วิลัยลา
 
1. พระครูสารพัฒนาทร  อันทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 1. สามเณรกันตพงศ์  กองธรรม
 
1. พระมหาอนุพันธ์  พรมชาลี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรอภินันท์  บัวบาล
 
1. นายธีระ  วังสัน
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. สามเณรศักดิ์ดา  แก้วถิ่นดง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรรณพิมพ์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 1. พระไสว  กิมนางรอง
 
1. นายโกมินทร์  บุญป้อง
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรพิตรพิบูล  ตาเกิด
 
1. นางรังษี  เสนาวงษ์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรกฤษณะ   สอนจุมมาตร์
 
1. นายแดนชัย  สว่างเพราะ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรสรวิชญ์   กาสีชา
 
1. พระมหาวิทยา   วิสุทฺธิวํโส
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรภัทรดิษฐ์   กระจ่างโพธิ์
 
1. นายทรงศิลป์   อินกกผึ้ง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 1. สามเณรภาสกร   สายใจไทย
 
1. พระมหาเฉลิม    เขมจารี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 1. สามเณรเทวราช  อุ่นเสือ
 
1. นายแสวง  เอ่ยรัมย์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 52 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 1. สามเณรกิตติพพทธ์  จงดอนหัน
 
1. นายสะไกร  พละะกล้า
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรวัชรพล  ร้อยพิลา
 
1. นายวัชระ  หวานเมืองปักษ์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 1. สามเณรกฤษฎา  แสนจันทร์ศรี
 
1. พระสุวรรณพงษ์  อธิปญฺโญ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 1. สามเณรปิยวัฒน์  ฤาชา
 
1. นายชัยพร  เจือจันทร์
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรเอกพงศ์  นุ่นสังข์
 
1. นางสาวปิยธิดา  หมู่ศิริ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรบุญญา  จงรัตน์ธานินทร์
 
1. นายณัฐศักดิ์  พาลี
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรอิทธิกร  พรมพิมพ์
 
1. นายณัฐศักดิ์  พาลี
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 1. สามเณรสันติ  แก้วสีขาว
 
1. พระปลัดไพฑูรย์  ญาณวีโร
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 ชมเชย 6 โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 1. สามเณรณัฏฐกร  แสนพันธุ์ศิริ
 
1. นายสุชาติ  สุดน้อย
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังสะพุงพัฒนาราม 1. สามเณรกรกฎ  แก้วสุพรรณ์
 
1. นายสมศักดิ์  เณรโต
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1. สามเณรภาสภูมิ   กลางจอหอ
 
1. พระมหาศรัญญู   มหาวีโร
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรกษิดิ์เดช   วันทองสุข
 
1. นายสุรชัช   แก้วยาศรี
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 1. สามเณรปกรณ์เกียรติ   กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวปรานี   สารมะโน
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรเต้  ศรีวิไล
 
1. นางสาววีนัส  วงษา
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรธีรวัฒน์  สิงห์มหา
 
1. พระมหารุ่งอรุณ  ธมฺมธโร
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 60.33 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรพิพัฒน์พงษ์  คงศิลา
 
1. พระมหารุ่งอรุณ  ธมฺมธโร
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรมาฆบุตร  ไชยศรีฮาด
 
1. พระมหาวัชระ  วชิรญาโณ
 
84 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 ชมเชย 8 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรกิตินันท์  กุณวงษ์
 
1. นางพนิดา  แก้วใสทอง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรสิทธิชัย  ชิณพร
 
1. นายวรวุฒิ  วิจิตรศักดิ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรกฤษณพงศ์  ประจำเมือง
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สุธงษา
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1. สามเณรชาคริต  สีวันนา
 
1. นายพูลเพชร  บัวเปลือย
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรทินกร  ยางศรี
 
1. นายบุญยิ้ม  โสภณปญฺโญ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรคมสันต์  แสงสว่าง
 
1. อาจารย์อารีจิตร  พิมพา
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรก้องภพ  ขาวหว้า
 
1. นายสุภาพ  อามาตย์มนตรี
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรอรุณ  คงสมบติ
 
1. อาจารย์อารีจิตร  พิมพา
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรอิทธิพล  นาทสีทา
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 63.66 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรเกรียงไกร  โพธิ์ชัย
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรชาคริส  เลแก้ว
 
1. พระมหาพิชิต  วรปญฺโญ
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. พระมหาเดชา  เขมาภิรโต
 
96 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรอานนท์  ทองวิไลย์
 
1. พระมหาอุเทน  อุชุจาโร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรตะวัน  สีลานุต
2. สามเณรทวีศักดิ์  เฮียมมา
3. สามเณรวัชระ   ลาดบัวขาว
 
1. พระมหาบุญยิ้ม  โสภณปญฺโญ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 15 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรวรวุฒิ  ชนะภูมิ
 
1. พระมหาอุเทน  อุชุจาโร
 
99 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรเกษดาพร  ทิพจันทร์
 
1. พระมหาอุเทน  อุชุจาโร
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรธีรภัทร  แพงน้อย
2. สามเณรสิทธิกร  ดาน้อย
3. สามเณรเอกประทีป  กาภูคำ
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรคงเดช  ขาวหว้า
 
1. นายนนทกร  สีลานุช
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรเจษฏา  วงษ์พระจันทร์
 
1. พระครูคำผุน  คุตฺตจิตฺโต
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา 1. สามเณรศักดา  ศรีหมอก
 
1. นายพิชิต  วรปญฺโญ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรศรันย์ชัย  ชาธรรม
 
1. พระมหาบุญญฤทธิ์   ปภากโร
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรธนวัต   อิ่มประสงค์
 
1. พระมหานรินทร์   เขมจารี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 1. สามเณรธนวัฒน์   โพธิ์โชติ
 
1. นายเทอด   โม้ตา
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรนฤเทพ  งามศรี
 
1. นางชุติธรณ์   ศรีทานนท์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรปริญญา  พรมมา
 
1. พระครูสุทธิสิริโสภณ  พิชาย
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรพันธกานต์  โจทกราช
 
1. นายพีระพล  โจทกราช
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรนพรัตน์  มูลมาตร
 
1. นางปิยาภรณ์  โจทกราช
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดสันติวนาราม 1. สามเณรกฤษณชล  อินทะศรี
 
1. นางปิยาภรณ์  โจทกราช
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรเสฎฐวุฒิ  แสนขันธ์
 
1. พระครูสุตสารวิสุทธิ์  
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรณัฐพงค์  ใสไหม
 
1. พระครูสุตธรรมรักขิต  
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรสุรเดช  ล้อมฤทธิ์
 
1. นางสาวอิศริยา  พยัคฆวรรณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณร Uttam Barua   Bappy
 
1. นายหาญ  จันทรเสนา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรระพีพัฒน์  บุญเกื้อ
 
1. พระครูสุตธรรมรักขิต  
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.4-ม.6 50 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเเวงวิทยา 1. สามเณรอโณทัย  รุ่งโชติ
 
1. พระครูสุตธรรมรักขิต  
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรวัชรพล  อุนจันที
 
1. พระมหาปิยะพงษ์  วํสุตฺตมกิตฺติ(อินธิแสง)
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรอัศวเดช  บุญประคม
 
1. พระมหาปิยะพงษ์  วํสุตฺตมกิตฺติ(อินธิแสง)
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเเข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระ ม.1-ม.3 51 ชมเชย รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเเจ้งสว่างนอก 1. สามเณรจักรพงษ์  กองเพชร
 
1. นายเหมชาติ  คำหาญพล
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรดนัยวัฒน์  พลยศ
 
1. พระมหาศราวุธ  ญาณกิตฺติ
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรอัตฐพล  หน่อแก้ว
 
1. นางยิ่งลักษณ์  งามดี
 
123 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรธนาธิป  วิชา
2. สามเณรอภิวัฒน์  อิงชัยภูมิ
3. สามเณรเอกนรินทร์  วงศ์เมืองแก่น
 
1. นางสารภี  ทาอามาตย์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา 1. สามเณรจอห์น  บารโต
 
1. นายศักดิ์ชัย  จันสีดา
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรเนรมิตร  ผิวสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัณยาณัฐ  สีหาพล
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรธนวุฒิ  กุศล
 
1. นางสาวกัณยาณัฐ  สีหาพล
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรธวัชชัย  ช่วยศิริ
 
1. นายจิราพัชร  จำปานิล
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 ชมเชย ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรกรวิท  แสงสุวรรณ
 
1. นายสุทธิรักษ์  ทองสะคม
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรธีระพัฒน์  สุโขยะชัย
 
1. พระมหากฤษดา  ธาตุทาสี
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรณัฐพล  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. พระมหากฤษดา  ธาตุทาสี
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรอุดมศักดิ์  รักษาภักดี
 
1. นายสนุก  วงษ์จันทร์
 
132 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรภูริวัฒน์  ปัจจะวงษ์
 
1. นายเอกชัย  ถิ่นแย้ม
 
133 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรกิตติศักดิ์  บุญเกษ
2. สามเณรธีระพงษ์  เสนานุช
3. สามเณรวีระชัย  เกาะสังข์
 
1. นายอิทธิพล  รัศมีโชติพงษ์
 
134 ศิลปะ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรวิทวัส  ธรรมสุนา
 
1. นายเอกชัย  ถิ่นแย้ม
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 1. สามเณรสุรชัย  บุญล้วน
 
1. นายจิราพัชร  จำปานิล
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรสุรเชษฐ์  มีธรรม
 
1. นายสมพงษ์  สุตาวงค์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรมงคล  ธุระงาน
 
1. นายสมพงษ์  สุตาวงค์
 
138 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรชัยวัฒน์  อาจแก้ว
2. สามเณรปิยะชัย  ชัยบำรุง
3. สามเณรพงษ์พิษณุ  ขำปากพลี
 
1. นายบุญรัตน์  สอนจันทร์
 
139 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 1. สามเณรธรพนธ์  แสงสว่าง
2. สามเณรธีระศักดิ์  เครืองแก่นแก้ว
3. สามเณรพัชรพล  บุญเทียน
 
1. พระมหาอาคม  อตฺถเมธี
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนสารคุณวิทยา 1. สามเณรกรกฎ  ทองมา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  แก้วกิ่ง
 
141 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรกรนันท์  เบอร์นาคิ
2. สามเณรภาคภูมิ  อารีเอื้อ
3. สามเณรศิริโชค  บุญหลักคำ
 
1. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรวีระศักดิ์  จันทะนิด
 
1. นางสาวณัฏฐนิช  พิทยะคำวงศ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำหนังสั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรณัฐพงศ์  เลียบไทยสง
2. สามเณรพุฒิพงศ์  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพิณ  แสงซ้าย
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเเข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ (ดอกไม้ใบตอง) ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรธนภูมิ  คงโนนนอก
2. สามเณรพงศกร  ต้นวังหิน
3. สามเณรศักดิ์ติพล  ซื่อสัตย์
 
1. พระอธิการบรรจง  ขนฺติโก
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 1. สามเณรสถิตธรรม  พานคำ
 
1. พระมหาธนธัช  ฐานฺวโร